Ботаніка - Б.Є. Якубенко 2017Передмова

Вступ

Частина перша. Анатомія і морфологія рослин

Розділ I. Цитологія

1.1. Розвиток і завдання цитології. Клітинна теорія будови живих організмів. Методи цитологічних досліджень

1.2. Розміри і форма клітин. Будова клітин еукаріотів і прокаріотів

1.3. Будова еукаріотичної клітини

1.4. Утворення клітин

1.5. Будова клітини прокаріотів

Лабораторне заняття Тема 1.1. Будова мікроскопа і техніка роботи з ним

Лабораторне заняття Тема 1.2. Будова клітини прокаріотів

Лабораторне заняття Тема 2.3. Будова клітини вищих рослин. Оболонка. Ядро. Цитоплазма вакуоля. Рух цитоплазми. Пластиди: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти

Лабораторне заняття Тема 2.4. Запасні поживні речовини

Лабораторне заняття Тема 3.5. Поділ ядра (мітоз) і клітини (цитокінез)

Розділ II. Гістологія

2.1. Рослинні тканини і їхня класифікація

2.2. Меристеми, особливості їх будови, функції. Класифікація меристем

2.3. Покривні тканини

2.4. Механічні (арматурні) тканини

2.5. Провідні тканини

2.6. Основні тканини (паренхіми)

2.7. Видільні тканини

2.8. Провідні пучки, їх гістологічний склад і типи

Лабораторне заняття Тема 4.6. Твірні тканини

Лабораторне заняття Тема 4.7. Первинна покривна тканина

Лабораторне заняття Тема 4.8. Вторинні та третинні покривні тканини

Лабораторне заняття Тема 4.9. Основні тканини (паренхіми)

Лабораторне заняття Тема 5.10. Механічні тканини

Лабораторне заняття Тема 5.11. Провідні тканини. Провідні пучки

Розділ III. Вегетативні органи рослин

3.1. Поняття про органи в рослин

3.2. Будова кореня, типи коренів і кореневих систем

3.3. Метаморфози коренів

3.4. Анатомічна будова кореня

Лабораторне заняття Тема 6.12. Морфологія кореня. Типи кореневих систем. Метаморфози кореня

Лабораторне заняття Тема 6.13. Зони кореня. Первинна анатомічна будова кореня

Лабораторне заняття Тема 6.14. Вторинна анатомічна будова кореня

Лабораторне заняття Тема 7.15. Особливості анатомічної будови

3.5. Морфологія і анатомія стебла. Поняття про пагін. Морфологія пагона. Брунька, розвиток пагона, типи бруньок. Галуження пагонів. Кущіння. Листкорозміщення

3.6. Різноманітність стебел. Метаморфози стебла

3.7. Анатомічна будова стебла

Лабораторне заняття Тема 8.16. Морфологічна будова пагона

Лабораторне заняття Тема 8.17. Анатомічна будова стебла односім’ядольних рослин

Лабораторне заняття Тема 8.18. Анатомічна будова стебла трав’янистих двосім’ядольних рослин. Пучковий і перехідний типи будови

Лабораторне заняття Тема 8.19. Макроскопічна будова стебла деревної рослини

Лабораторне заняття Тема 8.20. Анатомічна будова стебла листяних порід

Лабораторне заняття Тема 8.21. Анатомічна будова стебла прядивних культур

3.8. Морфологія і анатомія листка. Визначення та функції листка. Типи листків. Метаморфози листків

3.9. Формації листків, гетерофілія, листкова мозаїка. Листопад

3.10. Анатомічна будова листка

Лабораторне заняття Тема 9.22. Морфологія і метаморфози листка

Лабораторне заняття Тема 9.23. Анатомічна будова листка

Розділ IV. Розмноження рослин

Частина друга. Система органічного світу

Розділ V. Система органічного світу

5.1. ЦАРСТВО ВІРУСИ (VIRA)

5.2. ЦАРСТВО ДРОБ’ЯНКИ (MONERA)

5.3. ЦАРСТВО ПРОТОЗОА (PROTOZOA)

5.4. ЦАРСТВО ХРОМІСТА (CHROMISTA)

5.5. ЦАРСТВО СПРАВЖНІ ГРИБИ МYСОТА (FUNGI)

Лабораторне заняття Тема 10.24. Відділ хітридіомікоти (Chytridomycota). Клас хітридіоміцети (Сhytridiomyoсетеs)

Лабораторне заняття Тема 10.25. Відділ оомікоти (Oomycota) Клас ооміцети (Оомyсеtеs)

Лабораторне заняття Тема 10.26. Відділ зигомікоти (Zygomycota). Клас зигоміцети (Zygomycetes)

Лабораторне заняття Тема 10.27. Відділ аскомікоти (Ascomycota). Клас сумчасті гриби (аскоміцети) (Аsсомyсетеs)

Лабораторне заняття Тема 10.28. Відділ базидіомікоти (Basidiomycota)

Лабораторне заняття Тема 10.29. Лишайники, ліхенізовані гриби (Liснеnes)

Частина третя. Царство рослини (Planthae)

Розділ VI. Нижчі рослини

6.1. Група відділів водорості (Аlgae)

Розділ VІІ. Систематика вищих рослин

7.1. Загальна характеристика вищих рослин, їх похоження, класифікація

7.2. Відділ мохоподібні (Вryорhytа)

Лабораторне заняття Тема 11.30. Клас печіночники (Marchantiopsida)

Лабораторне заняття Тема 11.31. Клас листкостеблові, або справжні мохи (Вryорsida)

7.3. Відділ риніофіти (Rhyniophyta)

7.4. Відділ псилотоподібні (Psilotophyta)

7.5. Відділ плауноподібні (Lyсороdiophyta)

7.6. Відділ хвощеподібні (Eguisetophyta)

7.7. Відділ папоротеподібні (Polypodiophyta)

Лабораторне заняття Тема 12.32. Клас плауноподібні (Lyсороdiopsida) Клас молодильникові (Isoetopsida)

Лабораторне заняття Тема 12.33. Відділ Хвощеподібні (Eguisetophyta)

Лабораторне заняття Тема 12.34. Клас папоротевидні, або поліподіопсиди (Роlyроdiopsida). Підклас поліподієві, або рівноспорові (Роlyроdіаlеs)

Лабораторне заняття Тема 12.35. Клас папоротевидні, або поліподіопсиди — Роlyроdioрsida. Підклас сальвінієві (різноспорові) папороті &ndash Salviniidae

Розділ VIIІ. Відділ голонасінні, соснові — Ріnophyta

8.1. Загальна характеристика голонасінних, класифікація

Лабораторне заняття Тема 13.36. Клас соснові, або хвойні (Ріnopsidа)

Розділ ІX. Відділ покритонасінні, або квіткові (Angiosperмае, маgnoliophyta)

Лабораторне заняття Тема 14.37. Морфологія квітки

Лабораторне заняття Тема 14.38. Типи суцвіть

Лабораторне заняття Тема 14.39. Будова пиляка, зав’язі та насінного зачатка

Лабораторне заняття Тема 14.40. Будова і типи насінин. Будова насінини односім’ядольних рослин

Лабораторне заняття Тема 14.41. Будова насінини двосім’ядольних рослин

Лабораторне заняття Тема 14.42. Будова і типи плодів. Супліддя

Лабораторне заняття Тема 14.43. Методика гербаризації

Лабораторне заняття Тема 14.44. План морфологічного аналізу і техніка визначення квіткових рослин

Лабораторне заняття Тема 14.45. Родина жовтецеві (Ranunculaceae)

Лабораторне заняття Тема 14.46. Родина розові (Rosaceae)

Лабораторне заняття Тема 14.47. Родина губоцвіті (Lamiaceae). Родина ранникові (Scrophulariaceae)

Лабораторне заняття Тема 14.48. Родина капустяні (Brassicaceae ). Родина айстрові (Аsтеrасеае)

Лабораторне заняття Тема 14.49. Родина лілійні (Lіliасеае)

Лабораторне заняття Тема 14.50. Родина тонконогові або злакові (Роасеае)

Лабораторне заняття Тема 14.51. Родина осокові (Сyреrасеае)

Лабораторне заняття Тема 14.52. Родина куширові (Ceratophyllaceae)

Лабораторне заняття Тема 14.53. Родина жабурникові (Hydrochariaceae)

Лабораторне заняття Тема 14.54. Родина частухові (Alismataceae)

Розділ Х. Еkологія рослин. Поняття про екологію рослин

10.1 Основні екологічні фактори та їхній вплив на рослини

Розділ ХІ. Основи фітогеографії

11.1. Поняття про флору

11.2. Географічний розподіл видів на Землі та в Україні

11.3. Ареали, їх типи і шляхи формування

11.4. Флористичні царства Землі

11.5. Культурні рослини як об’єкт агрофітоценології та їхня ценотична значимість. Цетри походження культурних рослин

Розділ ХІІ. Основи фітоценології. Поняття про рослинність

12.1. Типи рослинності

12.2. Морфологічні та біотичні ознаки фітоценозу. Видовий склад

12.3. Роль видів у житті рослинного угруповання

12.4. Систематика фітоценозів

Розділ ХІІІ. Рослинність України та зональність її розподілу

Список рекомендованої літератури