Фізіологія рослин - конспект лекцій - О. М. Тарнопільська 2019Вступ

1. Засади фізіології рослин

1.1 Поняття про фізіологію рослин та її зв’язок з іншими науками

1.2 Предмет, мета та завдання фізіології рослин

1.3 Сучасні напрями фізіології рослин

1.4 Методи фізіології рослин

1.5 Історія становлення фізіології рослин як науки

2. Структурні компоненти рослинної клітини

2.1 Структурна та функціональна організація рослинної клітини

2.2 Симбіотична теорія походження мітохондрій і хлоропластів

2.3 Загальні поняття про мікроскопічну та субмікроскопічну будову клітини

2.4 Клітинна оболонка, її структура та функції

2.5 Цитоплазма, її структура і основні властивості: в’язкість, еластичність, ізоелектрична точка, подразливість, рух та вибіркова проникність

2.6 Структура та функції мембран у рослинній клітині

2.7 Органели

2.8 Біохімічний склад рослинного організму

2.9 Загальна характеристика білків, вуглеводнів, жирів, нуклеїнових кислот

2.10 Значення ферментів у життєдіяльності клітини

3. Водний обмін рослин. Дифузія, осмос, хімічний і водний потенціали, осмотичний тиск

3.1 Значення води для життєдіяльності рослини

3.2 Форми ґрунтової вологи

3.3 Форми води у рослині

3.4 Рослинна клітина як осмотична система. Плазмоліз, деплазмоліз, тургор, циториз

3.5 Механізми транспорту води в рослині. Нижній кінцевий двигун. Поглинання води коренем

3.6 Верхній кінцевий двигун. Механізми відкриття продихів. Види транспірації

3.7 Рух води по судинній системі

3.8 Фізіологічні особливості водного режиму різних екологічних груп рослин

4. Фотосинтез

4.1 Загальне рівняння фотосинтезу

4.2 Пластидні пігменти - хлорофіли, каротиноїди, фікобіліни

4.3 Світлова фаза фотосинтезу

4.4 Поглинання світла та збудження хлорофілу

4.5 Нециклічне й циклічне фотосинтетичне фосфорилювання

4.6 Темнова фаза фотосинтезу. С3-шлях фотосинтезу (Цикл Кальвіна)

4.7 С4-шлях фотосинтезу (цикл Хетча-Слека)

4.8 Фотосинтез за типом товстянкових (сукулентів)

4.9 Фотодихання

4.10 Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на фотосинтез

4.11 Показники фотосинтезу

4.12 Значення фотосинтезувальних організмів для біосфери

5. Дихання рослин

5.1 Головні шляхи окислення дихальних субстратів

5.2 І етап дихання. Гліколіз

5.3 ІІ етап дихання. Цикл ди- й трикарбонових кислот (цикл Кребса)

5.4 Гліоксилатний цикл

5.5 Апотомічний шлях

5.6 Пряме окислення цукрів

5.7 ІІІ етап дихання. Дихальний електронтранспортний ланцюг (ДЕЛ) і окисне фосфорилування

5.8 Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на дихання

5.9 Взаємозв’язок дихання з іншими процесами обміну

6. Мінеральне живлення рослин

6.1 Класифікація мінеральних елементів

6.2 Макроелементи

6.3 Мікроелементи

7. Ріст і розвиток рослин

7.1 Ембріональний етап

7.2 Ювенільний етап

7.3 Етап старості та відмирання

7.4 Морфогенез пагона

7.5 Ріст і розвиток листка

7.6 Періодичність росту

7.7 Регенерація у рослин

7.8 Вплив факторів зовнішнього середовища на ріст рослин

7.9 Використання синтетичних регуляторів росту в рослинництві

8. Пристосування і стійкість рослин до несприятливих факторів середовища

8.1 Поняття про стійкість (фізіологічну витривалість) рослин. Стійкість як процес пристосування рослин до середовища

8.2 Стійкість до посухи та високих температур

8.3 Стійкість рослин до низьких температур. Холодостійкість. Морозостійкість

8.4 Пристосування рослин до витримування низьких температур

8.5 Солестійкість

8.6 Стійкість до нестачі кисню

8.7 Газостійкість

8.8 Радіостійкість

8.9 Стійкість до інфекційних хвороб. Механізми захисту

Список рекомендованої літератури