ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Захаренко М.О. - 2015

ДОДАТОК 1.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГОЛОВОХОРДОВІ ТА ПОКРИВНИКИ

Вступ до дисципліни «Зоологія (зоологія хордових)—, систематика типу хордових тварин. Предмет і методологія вивчення зоології хордових. Визначення поняття «хребетні тварини», їх значення у природі та народному господарстві. Походження хордових. Загальна характеристика типу хордових. Поділ на підтипи. Роль досліджень О.О.Ковалевського в установленні типів тварин. Систематика типу хордових тварин. Підтип безчерепних, клас головохордових, або ланцетників; підтип личинковохордових, класи асцидій, сальп та апендикулярій; підтип хордових, або черепних, класи круглоротих, хрящових риб, кісткових риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців.

Характеристика підтипу безчерепних та класу голово хордових тварин. Прогресивні та примітивні ознаки. Спорідненість безхребетних і хордових тварин, єдність тваринного світу. Клас головохордових - родоначальник типу хордових. Історія відкриття, дослідження та систематики ланцетників. Основні родини - бранхіостомових, епігоніхтових та амфіоксидових. Роль у водних біоценозах, теоретичне значення та практичне використання.

Характеристика підтипу покривників, класів асцидій, сальп і

апендикулярій. Морфологічно регресивна еволюція - спрощення внаслідок пасивного та сидячого способу життя. Характеристика класу асцидій. Порівняння будови личинок та дорослих асцидій. Класи сальп та апендикулярій. Роль у водних біоценозах, теоретичне значення та практичне використання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРУГЛОРОТІ ТА РИБИ

Характеристика підтипу хребетних або черепних

Біологічний прогрес. Диференціація нервової системи, черепно-мозкові нерви. Ускладнення осьового скелета, поява черепа, кінцівок та їх поясів, інші ароморфози. Систематика. Походження хребетних.

Характеристика безщелепних та класу круглоротих. Розділ безщелепних. Клас круглоротих - найбільш примітивні хребетні. Особливості будови нервової системи, черепа. Опорно-руховий апарат, міохордальний комплекс та інші системи органів. Розмноження і розвиток, личинки міног «піскорийки». Характеристика рядів міног і міксин. Їх практичне значення.

Загальна характеристика надкласу риб, форма тіла та пристосування до життя у воді. Первинноводні щелепнороті тварини. Форма тіла, розміри, живлення, розповсюдження. Пристосування до водного середовища, будова плавців, зяброве дихання, поділ тіла на відділи. Особливості будови та загальна характеристика класу хрящових риб. Особливості зовнішньої будови - поперечнороті, рухливі щелепи, плакоїдна луска, будова зубів, зябрового апарату. Хрящовий скелет, будова черепа, хребта, плавців та їх скелета. Нервова система та органи чуття - нюху, бічної лінії, зору, слуху. Травна система, роль печінки, об'ємистого шлунку, спірального клапана. Кровоносна система, будова серця. Розмноження і розвиток. Підклас пластинчастозябрових риб, надряди акул і скатів. Підклас суцільноголових, ряд химер. Практичне значення, використання для виробництва вітамінізованого риб'ячого жиру, медичних препаратів. Особливості будови та загальна характеристика класу кісткових рибю. Особливості зовнішньої будови. Осьовий скелет. Череп, кістки справжні і накладні. Внутрішня будова. Плавальний міхур, його функції. Дихання зяброве, шкіряне та легеневе. Кровоносна система, особливості її будови. Травна та видільна системи. Нервова система та органи чуття. Статева система, розмноження, розвиток.

Основні систематичні групи кісткових риб. Екологічні групи риб. Міграції та їх причини. Систематика класу. Характеристика основних систематичних груп: променепері, лопастнопері, кистепері та дводишні риби. Іхтіостегіди, поява ознак будови, здатних забезпечити вихід на сушу. Цінні промислові та ставові риби. Значення кісткових риб в рибальстві і рибництві.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ.

Характеристика і особливості будови надкласу четвероногих тварин та класу земноводних. Порівняння будови личинок амфібій з рибами. Неотенія. Систематика класу, характеристика хвостатих, безногих та безхвостих амфібій. Практичне значення. Жаба - основний об'єкт лабораторних досліджень.

Особливості поза систематичного поділу хребетних тварин та анамній і амніот. Порівняльна характеристика первинноводних та первинноназемних тварин. Виникнення зародкових оболонок - амніона, алантоїса та серози (хоріона), їх значення в ембріогенезі. Особливості будови та загальна характеристика плазунів. Перші справжні наземні тварини. Зовнішня будова: шкіра, кінцівки. Легеневе дихання, будова скелета. Нервова система, неопаліум, удосконалення органів чуття. Кровоносна система, будова серця та головні кровоносні судини. Травна система, поява твердого піднебіння. Будова нирок. Статева система, розмноження і розвиток. Походження та систематичне положення плазунів. Походження плазунів. Пермський період. Мезозой - ера ящерів, причини розквіту та загибелі фауни. Сучасні плазуни: першоящери, черепахи, крокодили, лускаті. Змії та ящірки. Значення у природі та в еволюції хордових.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ПТАХИ ТА ССАВЦІ.

Загальна характеристика та особливості будови класу птахів. Походження птахів. Археоптерикс. Ящерохвості (зубаті) та віялохвості птахи. Будова пір'я та пристосування до терморегуляції. Рептильні ознаки будови птахів. Нервова система і органи чуття. Пристосування птахів до польоту, вплив на будову тіла і системи органів нового способу руху. Сезонні явища у житті птахів. Насиджування, виводкові та нагніздні птахи. Екологічні особливості міграцій та систематика класу птахів. Міграції птахів. Екологічні групи, пристосування до умов навколишнього середовища. Систематика класу - пінгвіни, безкілеві та кілегруді птахи. Характеристика основних рядів: горобині, сивкові, голубині, курині, гусячі, голінасті, веслоногі, хижі птахи. Рибоїдні птахи. Регулювання

чисельності. Дикі предки домашніх птахів. Значення у природі, рибному господарстві та інших галузях. Птахівництво.

Походження та особливості загальної будови класу ссавців. Походження ссавців. Будова шкіри, її похідні. Волосяний покрив. Внутрішньоутробний розвиток, молочні залози. Нервова система - кора головного мозку: звивини, борозни. Органи чуття, удосконалення їх будови. Кровоносна система, порівняння з птахами, еритроцити, міоглобін. Дихальна система. Травна система. Видільна система. Залози внутрішньої секреції. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних процесів. Статева система, розмноження у різних підкласів ссавців. Систематичне походження та значення окремих рядів класу ссавців. Першозвірі - єхидна та качконіс - подібність до предкових форм. Сучасні звірі. Особливості становлення фауни Австралії. Плацентарні - вищий підклас звірів. Основні ряди - комахоїдні, рукокрилі, гризуни, зайцеподібні, хижі звірі, непарнопалі, парнопалі, хоботні, ластоногі, китоподібні, сирени, примати. Походження людини. Народногосподарське значення та роль ссавців у природі.

Тварини різних біогеографічних зон землі та система їх охорони. Основні принципи поділу - умови існування, географічна ізоляція, видовий склад фауни, особливості еволюції ссавців. Охорона природи - основне завдання сучасної науки і політики. «Червоні книги» МСОП, СРСР, України.