Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Розвиток серця людини та кровообіг плода

Розвиток серця людини

Започаткування серия спостерігається у ембріона близько 1,5 мм довжини на 17 добу розвитку у вигляді двох ендокардіальних пухирців (зачатків) мезенхімного походження. У краніальній ділянці ембріона (в межах майбутньої шиї) ендокардіальні пухирці оточують міоепікардіальні пластинки з кардіогенної мезодерми. Вневдовзі ендокардіальні пухирці зливаються, формуючи просте трубчасте серце (cor tubuläre simplex). З нього розвивається ендокард, а з міоепікардіальної пластинки міокард та епікард.

Перемішаючись каудально, ембріональне серце потрапляє у вентральну брижу передньої кишки, з якої формується осердя.

Внаслідок нерівномірного росту стінки простого трубчастого серця формується її S-подібний вигин — сигмоподібне серце (cor sygmoideum). Це однокамерне серце, в яке впадають дві пупкові та дві жовткові вени, а від його переднього відділу відходить артеріальний стовбур.

В 4 тижні утворюється двокамерне серце і в його венозний синус впадають також права і ліва спільні кардинальні вени, первинні v. cava inferior. Окрім венозного синуса таке серце має

— спільне передсердя з двома вушками;

— спільний шлуночок;

— артеріальний стовбур*.

На п’ятому тижні спільне передсердя розмежовується на дві камери перегородкою, яка містить овальний отвір. На шостому тижні утворюється міжшлуночкова перегородка, яка одночасно поділяє і артеріальний стовбур на аорту та легеневий стовбур. З розвитком у цих судинах та в межах обох передсердно-шлуночкових отворів формуються зі складок ендокарда клапани (мал.1).

✵ Розвиток магістральних судин викладено у навчально-методичному посібнику «Анатомія судин та нервів голови і шиї»

Вади серця

— Відсутність серця (акардія) acardia;

— Правосторонне серце (декстрокардія) dextrocardia;

— Незарощений овальний отвір (foramen ovalis patens);

— Дефект перетинчастої або м'язової частин міжшлуночкової перегородки (defectus septі interventricularis).

Тетрала Фалло:

✵Транспозиція аорти (зміщення праворуч);

✵ Звуження легеневого стовбура;

✵ Гіпертрофія правого шлуночка;

✵ Дефект міжшлуночкової перегородки.

— Незарощена артеріальна (Боталлова протока).

Кровообіг плода (мал. 2, 3)

Судинна система ембріона людини має:

— Внутрішньозародкове коло кровообігу і

— Позазародкові (жовткове і плацентарне).

Плацентарний кровообіг починається в кінці восьмого тижня розвитку. Ворсинки хоріона плаценти занурені у кров'яні лакуни стінки матки, звідки збагачена киснем та поживними речовинами кров пупковою веною досягає воріт печінки. Тут вона відгалужує венозну протоку (ductus venosus), яка впадає у v. cava inferior, а сама вливається у ворітну вену печінки. Кров, пройшовши цей орган, повертається до v. cava inferior. Пупкова вена з двома пупковими артеріями, які повертають кров до плаценти, містяться у пупковому канатику (funiculus umbilicalis) або пуповині. Пупковий канатик сполучає плаценту з тілом плода і разом з нею складає позазародкові структури плацентарного кровообігу плода. Структури ворсинок разом зі стінкою фетальних капілярів унеможливлюють змішування крові матері та плода і формують гемато-плацентарний бар'єр (мал. 4, 5).

Врешті-решт дещо мішана артеріальна кров досягає нижньою порожнистою веною правого передсердя. З правого передсердя кров спрямовується заслінкою нижньої порожнистої вени (євстахієвою) крізь foramen ovale дo лівого передсердя, а звідси — до лівого шлуночка. Невелика частка крові потрапляє також до правого шлуночка (мал. 1), куди відводиться вся кров з верхньої порожнистої вени. З лівого шлуночка аортою та її гілками кров прямує до всіх органів і тканин, але верхня половина тіла плода отримує більш насичену киснем кров, ніж нижня його половина.

Венозна кров плода повертається до плаценти пупковими артеріями (гілками внутрішніх клубових артерій). З правого шлуночка венозна кров прямує до легеневого стовбура, а від нього артеріальною протокою (Боталловою) (ductus arteriosus Botallo) — до аорти (нижче відгалуження a. subclavia sinistra). Це найбільший артеріо-венозний анастомоз в онтогенезі людини (мал. 3).

Мал. 1. Серце плода людини. В розрізі праві передсердя та шлуночок

(стрілки показують напрямок току крові):

1 - Міжпередсердна перегородка (друга) [septum interatriale (secundum)]

2 - Верхня порожниста вена (v. cava superior)

3 - Праве вушко (auricula dextra)

4 - Аорта (aorta)

5 - Легеневий стовбур (truncuspulmonalis)

6 - Правий шлуночок (ventriculus dexter)

7 - Правий передсердно-шлуночковий (тристулковий) клапан (valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis))

8 - Нижня порожниста вена (v. cava inferior)

10 - Овальний отвір (foramen ovale)

Мал. 1а. Схема змішування артеріальної та венозної крові при.

А - незарощеному овальному отворі;

В - дефекті міжшлуночкової перегородки (за Кишш і Сутрелі)