Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Серцево-судинна система
Будова стінки серця

Стінка серця побудована з трьох оболонок: зовнішньої — епікарда (еріcardium), середньої — міокарда (myocardium) та внутрішньої — ендокарда (endocardium).

Мал. 14. Клапани та «м'який скелет» (волокнисті кільця і трикутники) серця:

1 - задня стулка тристулкового клапана (cuspis posterior valvae tricuspidalis);

2 - міжшлуночкова перегородка (septum interventriculare);

3 - задня стулка морального клапана (cuspis posterior valvae mitralis);

4 - передсердно-шлуночковий пучок (fasciculus atrioventriculcris);

5 - задня півмісяцева заслінка клапана аорти (valvula semilunaris posterior);

6 - ліва півмісяцева заслінка клапана легеневого стовбура (valvula semilunaris sinistra valvae trunci pulmоnаlis);

7 - ліве волокнисте кільце (anulus fibrosus sinister);

8 - лівий волокнистий трикутник (frigonum fibrosum sinistrum);

9 - правий волокнистий трикутник (trigonum fibrosum dextrum);

10 - праве волокнисте кільце (anulusfibrosus dexter)

Ендокард (endocardium)

— тонка оболонка з ендотелію, підендотеліального та м’язовоеластичного шарів, яка вкриває зсередини всі структури камер серця (м'ясисті перекладки, сосочкові м'язи, сухожилкові струни). Складки ендокарда формують клапани (стулки, заслінки) серця, а в судинах ендокард продовжується в їх внутрішні оболонки (інтиму).

Мал. 15. «М'який скелет серця», задня позиція:

1 - легеневий стовбур (truncus pulmonalis);

2 - дуга аорти (arcus aortae);

3 - права легенева артерія (a. pulmonalis dextra);

4 - висхідна аорта (aorta ascendens);

5 - отвори (правий і лівий) вінцевих артерій.

Волокниста основа клапана аорти;

6 - лівої півмісяцевої заслінки (valvula semilunaris sinistra);

7 - задньої півмісяцевої заслінки (valvula semilunaris posterior);

8 - правої півмісяцевої заслінки (valvula semilunaris dextra);

9 - перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки

(pars mebranacea septi interventriculare);

10 - передсердно-шлуночковий вузол (nodus atrioveniricularis);

11 - лінія прикріплення перегородкової стулки valvae tricuspidalis;

12 - лінія прикріплення передньої стулки valvae mitralis;

13 - волокниста основа клапана легеневого стовбура

Мал. 16. Міокард:

1 - міокард лівого передсердя (myocardium atrii sinistri);

2 - верхні та нижні ліві і праві легеневі вени

(vv. pulmonales sinistrae et dextrae superiores et inferiores);

3 - задня півмісяцева заслінка клапана аорти

(valvula semilunaris posterior valvae aortae);

4 - передня півмісяцева заслінка клапана легеневого стовбура

(valvula semilunaris anterior valvae truncі pulmonalis);

5 - поверхневий (поздовжній) шар міокарда шлуночків;

6 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

7 - верхня порожниста вена (v. cava superior)

Мал. 17. Провідна система серця: А — на поздовжньому розрізі серця,

В — на мікроскопічному рівні (оптичному).

А: 1 - пазухо-передсердний вузол (Кіс-Фляка) (nodussinuatrial is (Keith-Flack);

2 - передсердно-шлуночковий вузол (Ашофф-Тавара)

(nodus atrioventricularis (Aschoff- Tawara);

2а - передсердно-шлуночковий пучок (Гіса) [fasciculus atrioventricularis (His)];

3 - м'ясисті перекладки (trabeculae carneae);

4 - передній сосочковий м'яз (m. papillaris anterior);

5 - права ніжка (crus dextrum);

6 - ліва ніжка (crus sinistrum).

В: 5 - серцеве провідне волокно (Пуркіньє) (myofibra conducens cardiacus);

7 - ендотеліоцит;

8 - серцевий міоцит (myocytus cardiacus)

Міокард (myocardium) (мал. 11, 16),

серцевий м'яз або м'язова оболонка побудований з кардіоміоцитів і являє шар стінки серця. Міокард передсердь і шлуночків починається від м'якого скелета серця — правого та лівого волокнистих кілець (аnuli fibrosi et sinister), які залягають у товщі країв передсердно-шлуночкових отворів і з'єднані між собою правим та лівим волокнистими трикутниками (trigonum fibrosum dextrum et sinistrum) (мал. 14, 15)

Отже між передсердями та шлуночками формується волокниста пластинка, яка повністю розмежовує їх м'язові волокна, тому і скорочення міокардів цих камер серця незалежне одне від одного.

Міокард передсердь має два прошарки:

✵ глибокий — з поздовжнім напрямком м'язових волокон, які починаються від волокнистих кілець окремо для кожного передсердя і

✵ поверхневий — з поперечно орієнтованими м’язовими волокнами — спільними для обох передсердь.

Міокард шлуночків (мал. 16)

У шлуночках розрізняють три прошарки міокарда:

✵ поверхневий та глибокий, які мають косо-поздовжні м'язові волокна і

✵ середній з поперечним напрямком м'язових волокон.

Поверхневий прошарок починається від обох волокнистих кілець, прямує до верхівки серця, де утворює завиток серця (vortex cordiś), після чого переміщається в глибокий прошарок міокарда шлуночків. Глибокий прошарок формує сосочкові м’язи та м'ясисті перекладки. Поверхневий і глибокий прошарки міокарда спільні для обох шлуночків, а середній — окремий для кожного шлуночка. Міокард лівого шлуночка у 2—3 рази перевищує товщину міокарда правого шлуночка внаслідок робочої гіпертрофії.