Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Серцево-судинна система
Серце, зовнішня та внутрішня будова

Вчення про серце — кардіологія (cardiologia). Серце (cor, гр. kardia) — непарний, порожнисто-м'язовий орган масою 250—300 гр., розташований у передньому середостінні.

Зовнішня будова (мал. 7-9, 226)

Серце має конусоподібну форму з основою (basis cordis), розташованою зверху, ззаду і справа і верхівкою (apex cordis) — знизу, спереду і зліва. Поздовжня вісь серця прямує від його основи до верхівки.

У серці розрізняють також три поверхні:**

✵ груднинно-реброву (facies sternocosralis) — передню;

✵ діафрагмову (facies diaphragmatica) — задню (нижню);

✵ легеневу (facies pulmonalis) — зліва та правий край (margo dexter).

Три борозни серця:

✵ передня міжшлуночкова (sulcus inteiyentricularis anterior);

✵ задня міжшлуночкова (sulcus interventricularis posterior);

✵ вінцева (sulcus coronarius).

Обидві міжшлуночкові борозни є зовнішніми межами правого та лівого шлуночків серця, вони (борозни) зливаються біля верхівки в межах його вирізки (incisura apicis cordis). Поперечно розташована вінцева борозна відмежовує передсердя від шлуночків. Спереду, поблизу основи серця знаходяться два вушка: праве (auricula dextra) і ліве (auricula sinistra).

* За міжнародною анатомічною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) серце розташоване у середньому середостінні.

** У літературі зустрічається також права легенева поверхня + правий край?

Внутрішня будова (мал. 10-15)

Чотирикамерне серце людини має два передсердя та два шлуночки (atrium dextrum et atrium sinistrum, ventriculus dexter et ventriculus sinister). Передсердя розмежовані міжпередсердною перегородкою (septum interatriale), а шлуночки — чіжшлуночковою перегородкою (septum interventriculare).

Праве передсердя сполучається з правим шлуночком крізь правий передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventriculare dextrum), а ліве передсердя — з лівим шлуночком через лівий передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventriculare sinistrum).

Мал. 7. Зовнішня будова серця спереду (стрілка у поперечній осердній пазусі серця):

1 - дуга аорти (arcus aortae);

2 - плечо-головний стовбур (iruncus brachiocephalicus);

3 - ліва загальна сонна артерія (а. carotis communis sinistra);

4 - ліва підключична артерія (а. subclavia sinistra);

5 - артеріальна зв’язка (lig. arteriosum);

6 - легеневий стовбур (truncus pulmonalis);

7 - ліве вушко (auricula sinistra);

8 - передня міжшлуночкова борозна (sulcus interventricularis anterior);

9 - лівий шлуночок (ventriculus sinister);

10 - правий шлуночок (ventriculus dexter);

11 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

12 - вінцева борозна (sulcus coronarius);

13, 14 - праве вушко (auricula dextra);

15 - верхня порожниста вена (v. cava superior);

16 - межа осердя

Мал. 8. Зовнішня будова серця ззаду:

1 - дуга аорти (arcus aortae);

2 - ліва підключична артерія (a. subclavia sinistra)

3 - ліва загальна сонна артерія (а. carotis communis sinistra);

4 - плечо-головний стовбур (truncus brachiocephalicus);

5 - верхня порожниста вена (v. cava superior);

6 - права легенева артерія (a. pulmonalis dextra);

7 - межа осердя;

8 - праві легеневі вени (vv. pulmonales dextrae);

9 - праве передсердя (atrium dextrum):

10 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

11 - вінцева борозна (sulcus coronarius);

12 - лівий шлуночок (ventriculussinister);

13 - ліві легеневі вени (vv. pulmonalessinistrae);

14 - ліва легенева артерія (а. pulmonalis sinistra)

Мал. 9. Зовнішня будова серця знизу:

1 - дуга аорти (arcus aortae);

2 - верхня порожниста вена (v. cava superior);

3 - праві легеневі вени (vv. pulmonales dexirae);

4 - праве передсердя (atrium dextrum);

5 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

6 - правий шлуночок (veniriculus dexter);

7 - задня міжшлуночкова борозна (sulcus intewentricularis posterior);

8 - лівий шлуночок (veniriculus sinister);

9 - ліве передсердя (atrium sinistrum);

10 - ліві легеневі вени (vv. pulmonales sinistrae);

11 - легеневий стовбур (truncuspulmonalis)

Правий передсердно-шлуночковий отвір закривається правим передсердно-шлуночковим (тристулковим) клапаном, а лівий — лівим передсердно-шлунковим (мітральним, двостулковим) клапаном [valva atrioventricularis (tricuspdelis) dextra et valva atrioventricularis (mitralis, bicuspidalis) sinistra].

Праве передсердя (atrium dextrum) (мал. 11, 12)

кубоподібної форми з порожнистим додатком — правим вушком.

Праве передсердя приймає венозну кров з наступних судин:

1) верхньої порожнистої вени (v. cava superior) крізь її однойменний отвір (ostium v. cavae superioris);

2) нижньої порожнистої вени (v. cava inferior) крізь її однойменний отвір (ostium v. cavae inferioris);

3) вінцевої пазухи (sinus coronarius) однойменним отвором (ostium sinus coronarii);

4) найменших серцевих вен (w. cardiacae тіпітае) однойменними отворами (foramina venarum minimarum)

5) передніх вен серця (vv.cordis anteriores).

Отвори нижньої порожнистої вени та вінцевої пазухи містять заслінки відповідно:

— valvula v. cavae inferioris (Eustachii) та

— valvula sinus coronarii (Thebesii).

Між отворами порожнистих вен знаходиться міжвенний горбок (tuberculum ntervenosum) — онтогенетичний залишок заслінки, спрямовуючої потік крові плода з нижньої порожнистої вени до лівого передсердя крізь овальний отвір серця (foramen ovale cordis). На місці останнього на міжпередсердній перегородці міститься овальна ямка (fossa ovalis), обмежена кантом (limbusfossae ovalis). Місце впадання порожнистих вен розширине — це пазуха порожнистих вен (sinus venarum cavarum), яка на поверхні серця відмежована його межовою борозною (sulcus terminalis cordis). Характерною ознакою внутрішньої поверхні правого передсердя є наявність на ній гребенястих м'язів (mm. pectinati), які закінчуються зверху межовим гребенем (crista terminalis).

Венозна кров з правого передсердя потрапляє до правого шлуночка крізь ostium atrioventriculare dextrum.

Правий шлуночок (ventriculus dexter) (мал. 10)

має форму тригранної піраміди, яка звужується поблизу легеневого стовбура, формуючи артеріальний конус (conus arteriosus). Артеріальний конус відмежований знизу надшлуночковим гребенем (crista supraventricularis). Під час систоли шлуночків правий передсердно-шлуночковий отвір закриває однойменний (тристулковий) клапан [valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis)]. Він має три стулки (передню, задню, перегородкову) — cuspis anterio posterior, septalis. Від країв кожної стулки до переднього, заднього і neperoродкового сосочкових м'язів, відповідно, (mm. papillaris anterior, posterior, setalis) тягнуться сухожилкові струни (chordae tendineae), які утримують стул від вивертання. Стінка артеріального конуса гладка, а решта правого шлуночка — містить м'ясисті перекладки (trabeculae саrnеае).

Мал. 10. Камери серця, правий шлуночок в розрізі

(стрілки вказують напрямок току венозної крові)

1 - дуга аорти (arcus aortae);

2 - верхня порожниста вена (v. cava superior);

3 - праве вушко (auricula dextra);

4 - правий передсердно-шлуночковий клапан (тристулковий), передня стулка (valva atrioventricularis dextra) (tricuspidalis), cuspis anterior);

5 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

6 - легеневий стовбур (truncuspulmonalis);

7 - ліве вушко (auricula sinistra);

8 - лівий шлуночок (ventriculus sinister);

9 - передній сосочковий м'яз (m. papillaris anterior);

10 - верхівка серця (apex cordis)

Мал. 11. Порожнини серця. Праві і ліві передсердя і шлуночки:

1 - дуга аорти (arcus aortae);

2 - верхня порожниста вена (v. cava superior);

3 - овальна ямка (fossa ovalis);

4 - правий передсердно-шлуночкозий клапан (тристулковий), (valva atrioventricularis dextra) (tricuspidalis));

5 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

6 - легеневий стовбур в розрізі біфуркації;

7 - стрілка показує напрям току артеріальної крові;

8 - ліве передсердя (atrium sinistrum);

9 - клапан аорти (valva aortae);

10 - лівий передсердно-шлуночковий клапан (мітральний) (valva atrioventricularis sinistra) (mitralis));

11 - сосочкові м'язи (mm. papillаres);

12 - заслінка нижньої порожнистої вени (Євстахієва) (valvula v. cavae inferioris (Eustachii));

13 - отвір і заслінка (Тебезія) вінцевої пазухи (ostium et valvula (Thebesii) sinus coronarii)

Міжшлуночкова перегородка (septum interventriculare) складається з двoх частин: нижньої (2/3) — м'язової (pars muscularis) та верхньої (1/3) — перетинчастої (pars membranacea).

Артеріальний конус правого шлуночка продовжується у легеневий стовбур, а на межі між ними знаходиться отвір легеневого стовбура (ostium trunоpulmonalis) з однойменним клапаном (valva trunci pulmonalis). Клапан легеневого стовбура містить три півмісяцеві заслінки (праву, ліву, передню) (valvulaе semilunares dextra, sinistra, anterior). Край кожної заслінки має вузлик (nodulus valvulae semilunaris), нижче якого міститься серпик (lunula valvulae semilunaris). Зазначені структури півмісяцевих заслінок сприяють їх щільному замиканню, унеможливлюючи повертання крові із легеневого стовбура до правого шлуночка (недостатність).

Венозна кров з легеневого стовбура потрапляє до судин малого кола кровообігу, де здійснюється газообмін, після цього вже артеріальна кров прямує чотирма легеневими венами (дві праві і дві ліві) до лівого передсердя.

Ліве передсердя (atrium sinistrum) (мал. 11, 12)

має порожнистий випин — ліве вушко, що містить гребенясті м'язи на відміну від гладенької поверхні решти стінки.

Чотири отвори легеневих вен (ostia venarum pulmonalium) знаходяться зверху задньої стінки передсердя, якою воно торкається низхідної аорти і стравоходу.

Крізь лівий передсердно-шлуночковий отвір артеріальна кров просувається до лівого шлуночка.

Лівий шлуночок (ventriculus sinister) (мал. 11-14)

має конусоподібну форму, а у напрямку до аорти його частина звужується у артеріальний конус (conus arteriosus). Лівий передсердно-шлуночковий отвір постачається однойменним (мітральним, двостулковим) клапаном [valva atriovenrricularis sinistra (mitralis s. bicuspidalis)]. Обидві стулки (передня і задня) cuspis anterior et posterior своїми вільними краями з'єднані сухожилковими струнами з переднім та заднім сосочковими м'язами, відповідно (mm. papillares anterior et posterior).

Мал. 12. А. Клапани серця. Вигляд зверху на зрізі серця:

1 - ліве передсердя (atrium sinistrum);

2 - правий передсердно-шлуночковий клапан (тристулковий),

(valva atrioventricularis dextra) (tricuspidalis) cuspis posterior);

3 - клапан аорти (valva aortae) (valvula semilunaris posterior);

4 - права вінцева артерія (a. coronaria dextra);

5 - лівий передсердно-шлуночковий клапан (мітральний) закритий

(valva atrioventricularis sinistra) (mitralis));

6 - ліва вінцева артерія (a. coronaria sinistra);

7 - клапан легеневого стовбура (valva trunci pulmonalis);

В. Мітральний клапан у різні фази роботи серця та при патології

Мал. 13. Клапан аорти:

A. 1 - права вінцева артерія (о. coronaria dextra);

2 - ліва вінцева артерія (a. coronaria sinistra):

B. Півмісяцеві заслінки клапана аорти з вузликами:

3 - задня півмісяцева заслінка (valvula semilunaris posterior) з боків отвори вінцевих артерій

Клапан аорти В1, В2, В3, в різні фази роботи серця в нормі та при патології

На межі з аортою знаходиться отвір аорти (ostium aortae), який закривається клапаном аорти (valva aortae). Клапан аорти складається з трьох півмісяцевих заслінок (правої, лівої, задньої) (valvulae semilunares dextra, sinistra, posterior). Вільний край кожної з заслінок містить вузлик і серпик (нижче) півмісяцевої заслінки (nodulus et lunula valvulae semilunaris). Між стінкою цибулини аорти (bulbus aortae) та заслінками знаходяться пазухи аорти (sinus aortae), де справа і зліва започатковуються вінцеві артерії. На внутрішній поверхні стінки лівого шлуночка помітні добре розвинені м'ясисті перекладки (trabeculae саrпeае). Останні покращують гемодинаміку, зменшуючи ризик тромбоутворення.