ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

22. МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ

22.1. БІОСИНТЕЗ ПРАКТИЧНО ВАЖЛИВИХ МЕТАБОЛІТІВ

Відомості про утворення мікроорганізмами біологічно активних сполук наведені в попередніх розділах (розділ “Гриби" — біологічно активні речовини грибів та розділ "Метаболічна активність аеробних гетеротрофів" неповні окиснення).

Підсумкові дані про використання мікроорганізмів для синтезу практично важливих метаболітів, а також характеристика деяких таких сполук наведені а табл. 22.3-22.8. Для одержання амінокислот, антибіотиків, ферментів, полісахаридів, дентинів, сурфактинтів, деяких органічних кислот використовуються аеробні хемоорганотрофні бактерії, гриби та дріжджі. Біосинтез вітамінів може здійснюватись також і анаеробними бактеріями (клостридії, пропіоновокислі та метиногенні), які реалізують бродильний тип метаболізму або здатні до анаеробного дихання. За допомогою анаеробних бактерій і дріжджів, для яких характерним є бродильний тип метаболізму, одержують спирти, кетони, органічні кислота.

За даними 1990 р. на світовому ринку комерційний оборот від реалізації технічних ферментних препаратів становив 800 млн доларів. 80 % усіх ферментів технічного призначення використовувались у таких трьох галузях, як гідроліз крохмалю — 40 %, виробництво детергентів — 30, виробництво сирів — 10 %. Як показує аналіз реалізації ферментів за останні 10 років. виробництво ферментів мікробного походження має тенденцію до зростання — в середньому 5-7 % на рік. У табл. 22.9 наведені дані про країни-виробники ферментних препаратів.

За даними 1996 р. щорічне виробництво амінокислот перевищило 700 000 т. Лідером у цій галузі є Японія, яка виробляє як індивідуальні амінокислоти, так і їх суміші на 1.8 млрд доларів (1998 р.).

Таблиця 22.3.

Класифікація антибіотиків (за механізмом біологічної дії)

Таблиця 22.4.

Антибіотики мікробного походження

Таблиця 22.5.

Мікроорганізми — продуцент промислових ферментів

Таблиця 22.6.

Класафікація промислових мікробних екзополісахаридів

Таблиця 22.7

Сурфактанти мікробного походження

Таблиця 22.8.

Вітаміни та гіберезіни мікробного походження

Таблиця 22.9.

Виробництво ферментних препаратів промислового призначення (дані за 1994 р.)