ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

19. ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ: ПОСТІЙНІСТЬ, ЗМІНА ТА ПЕРЕДАВАННЯ ОЗНАК

Контрольні запитання до розділу 19

1. Що включає генетика?

2. Якої трансформації зазнало визначення поняття "ген" у міру розвитку молекулярно-біологічних досліджень?

3. Як відбувається реплікація ДНК? Які можливі механізми реплікації були запропоновані для пояснення цього процесу?

4. Для чого необхідний генетичний код? Які властивості притаманні генетичному коду?

5. Як відбувається синтез білка?

6. Як відбувається перенесення генетичної інформації У РНК-вірусів?

7. Які бувають мутації?

6. Наведіть приклади деяких механізмів мутагенезу.

9. Як здійснюється відбір мутантів?

10. У чому полягає суть методу “пеніцилінового збагачення"?

11. Які є механізми генетичної рекомбінації у прокаріот?

12. Які е способи передачі генетичної інформації у бактерій?

13. Які особливості притаманні таким способам передачі генетичної інформації, як кон'югація, трансдукція і трансформація?

14. Які ознаки можуть кодуватись плазмі дами?

15. Які функції виконує система рестрикції-модифікації?

16. У чому полягає суть технології рекомбінантних ДНК?