БОТАНІКА 3 ОСНОВАМИ ГІДРОБОТАНІКИ - 2010

ТЕСТИ

1. Ці клітини витягнуті у довжину і часто мають загострені кінці:

а) покривні; б) паренхімні; в) запасаючі; г) прозенхімні; д) меристемні.

2. До корпускулярних органоїдів не належить:

а) тонопласт; б) хлоропласт; в) лізосома; г) рибосома; д) ядро.

3. Замкнені мембранні пухирці в хлоропластах — це: а) кристи; б) тилакоїди; в) ламели; г) грани; д) хроматини.

4. Подвійною мембраною вкриті:

а) ядро та вакуоля; б) мітохондрії та лейкопласти; в) пластиди, мітохондрії та ядро; г) лізосоми, пероксисоми та ядро; д) ядро і рибосоми.

5. Безбарвна пластида - це:

а) хлоропласт; б) хромопласт; в) лейкопласт; г) тонопласт; д) симпласт.

6. Розщеплення речовин і окремих ділянок цитоплазми здійснюють: а) сферосоми; б) амілопласти; в) олеопласти; г) лізосоми; д) рибосоми.

7. У цьому органоїді відбувається процес дихання — окиснення поживних речовин з виділенням енергії, що запасається у формі АТФ:

а) мітохондрія; б) рибосома; в) ендоплазматична сітка; г) лізосома; д) ядро.

8. Синтез білків у клітині здійснюється:

а) мітохондріями; б) хлоропластами; в) рибосомами; г) апаратом Гольджі; д) тилакоїдами.

9. Як називається перша фаза мітозу?

а) інтерфаза; б) профаза; в) метафаза; г) анафаза; д) телофаза.

10. Ці клітини мають більш-менш рівні величини всіх трьох вимірів (довжина, ширина і висота) :

а) провідні; б) паренхімні; в) механічні; г) прозенхімні; д) покривні.

11. До корпускулярних органоїдів не належить:

а) мітохондрія; б) ядро; в) хромопласт; г) плазмалема; д) лізосома.

12. Порожнина, що займає центральну частину клітини і заповнена водянистим клітинним соком:

а) серцевина; б) лізосома; в) вакуоля; г) ядро; д) центросома.

13. Здерев'яніння клітинної оболонки відбувається в результаті відкладення у ній:

а) лігніну; б) суберину; в) кутину; г) пектину; д) целюлози.

14. Функцію компартменталізації рослинної клітини виконує:

а) ядро; б) рибосома; в) ендоплазматична сітка; г) мітохондрія; д) тонопласт.

15. Найрозповсюдженіші лейкопласти, в них накопичується запасний крохмаль у вигляді зерен:

а) амілопласти; б) протеїнопласти; в) олеопласти; г) хромопласта; д) хлоропласти.

16. Впинання внутрішньої мітохондріальної мембрани:

а) ламели; б) кристи; в) тилакоїди; г) грани; д) мезосоми.

17. Сортування речовин у клітині здійснюється:

а) ендоплазматичною сіткою; б) пластидами; в) рибосомами; г) апаратом Гольджі; д) лізосомами.

18. Період між двома поділами клітин називається:

а) інтерфаза; б) профаза; в) метафаза; г) анафаза; д) телофаза.

19. Фотосинтетичну функцію виконують спеціалізовані тканини, які називаються:

а) меристемами; б) хлоренхімою; в) коленхімою; г) склеренхімою.

20. До постійних (спеціалізованих) тканин не належать: а) твірні; б) покривні; в) механічні; г) хлоренхіма.

21. Прокамбій і камбій, що утворює луб і деревину, належить до:

а) верхівкових меристем; б) бічних (латеральних) меристем; в) вставних меристем; г) абсорбційних меристем.

22. Третинна покривна тканина — це:

а) епідерма; б) епідерміс; в) перидерма; г) кора.

23. Ці кам’янисті клітини утворюють тканину шкаралупи горіха, кісточки вишень тощо:

а) гіалінові; б) склереїди; в) коленхімні; г) ідіобласти.

24. Ця асимілююча тканина зустрічається в основному у хвої і листках деяких злаків:

а) палісадна; б) пухка;в) складчаста; г) склеренхіма.

25. Трубки, які складаються із вертикального ряду мертвих клітин, що мають перфорації у поперечних стінках:

а) трахеїди; б) трахеї; в) ситоподібні; г) меристеми.

26. Мертва механічна тканина — це:

а) коленхіма; б) склеренхіма; в) паренхіма; г) хлоренхіма.

27. М’ясисті потовщення бічних або додаткових коренів, які надмірно розростаються:

а) коренеплоди; б) кореневі бульби; в) цибулини; г) кореневища.

28 Яка з наведених не є видозміною стебла? а) коренеплід; б) цибулина; в) бульба; г) кореневище.

29. Якщо гриб проникає в клітини паренхіми кори кореня і в них утворює сплетення ниток, то така мікориза називається:

а) ектотрофною; б) ендотрофною; в) ектоендотрофною; г) бульбочковою.

30. Тип галуження, властивий багатоклітинним водоростям:

а) моноподіальне; б) симподіальне; в) дихотомічне; г) несправжньо дихотомічне.

31. Здатність накопичувати у м’ясистому стеблі або листках воду мають рослини:

а) гідрофіти; б) склерофіти; в) сукуленти; г) водні.

32. Як називають рослини, які переживають посушливий період року у вигляді насіння?

а) ефемероїди; б) ефемери; в) сукуленти; г) склерофіти.

33. Яке жилкування листків дводольних рослин?

а) просте; б) дихотомічне; в) сітчасте; г) дугове і паралельне.

34. Кореневий чохлик прикриває:

а) зону поділу; б) зону росту; в) зону всмоктування; г) зону розгалуження.

35. За формою поперечного розрізу трикутне стебло:

а) у злакових; б) у осокових; в) у жовтецевих; г) у півників болотних.

36. Зовні оточує центральний циліндр стебла:

а) епідерма; б) перицикл; в) провідна тканина; г) перидерма.

37. На що перетворюються після диференціації клітини, розташовані до середини стебла від шару камбію?

а) первинний луб; б) первинна деревина; в) вторинний луб; г) вторинна деревина.

38. Як називають рослини, у яких після відмирання надземної частини в грунті залишаються бульби або цибулини, які переносять посуху?

а) ефемероїди; б) ефемери; в) сукуленти; г) склерофіти.

39. Відділ трав’янистих рослин з членистими підземними кореневищами та надземними пагонами з прямим борозенчастим простим, або кільчасто розгалуженим стеблом з недорозвиненими листками:

а) мохоподібні; б) плауноподібні; в) хвощеподібні; г) папоротеподібні.

40. Правильне наступне твердження: «Водорості - ...»

а) це нижчі рослини, тому що вони не мають органів і тканин;

б) це нижчі рослини, тому що вони розмножуються спорами;

в) це нижчі рослини, тому що вони мають переважно маленькі розміри;

г) це взагалі не рослини, тому що вони живуть тільки у воді й не мають квіток.

41. Які з перелічених живих організмів не мають клітинної будови?

а) віруси; б) бактерії; в) гриби; г) ціанеї.

42. Жіночі статеві органи багатоклітинних і колоніальних водоростей називаються:

а) антеридії; б) яйцеклітини; в) архегонії; г) спермії.

43. У водоростей гамети утворяться шляхом:

а) мейозу; б) прямого поділу; в) мітозу; г) кон’югації.

44. Кулясті клітини бактерій утворюють ланцюжок - це: а) сарцини; б) стрептококи; в) стафілококи; г) спірохети.

45. Органи вегетативного розмноження лишайників, утворюються як вирости на поверхні талому і містять кілька клітин водоростей, обплетених гіфами гриба:

а) конідії; б) соредії; в) ізидії; г) спори.

46. У цих сучасних трав’янистих рослин листки (ваш) за розмірами переважають стебло, яке часто буває повзучим, і тоді його називають кореневищем:

а) мохоподібні; б) плауноподібні; в) хвощеподібні; г) папоротеподібні.

47. Спосіб статевого розмноження водоростей, при якому зливаються дві рухомі морфологічно однакові гамети:

а) ізогамія; б) гетерогамія; в) оогамія; г) кон’югація.

48. Це найдревніші водорості, прокаріоти. За відсутністю оформленого ядра і хроматофорів близькі до бактерій:

а) зелені; б) синьозелені; в) червоні; г) бурі.

49. Гаплоїдну фазу у циклі розвитку рослин представлено: а) спорофітом; б) гаметофітом; в) зиготою; г) спорангієм.

50. Для запліднення цим рослинам не потрібна вода: а) хвощі; б) папороті; в) мохи; г) покритонасінні.

51. Ці рослини пристосувалися до розповсюдження насіння і плодів за допомогою вітру:

а) анемофіли; б) анемохори; в) ентомофіли; г) автохори.

52. В цілому для еволюції вищих рослин характерна тенденція:

а) до ускладнення гаметофіта; б) до ускладнення спорофіта; в) до редукції гаметофіта; г) до редукції спорофіта.

53. Клітини яких живих організмів не мають ядра? а) віруси; б) бактерії; в) гриби; г) ціанеї.

54. Містять кремній у складі клітинної стінки водорості: а) червоні; б) діатомові; в) зелені; г) бурі.

55. Бурі водорості:

а) прокаріоти; б) прокаріоти й еукаріоти; в) еукаріоти; г) неклітинні

56. Як правило, пігмент фікоеритрин виявляється в тілі водоростей:

а) зелених; б) синьозелених; в) червоних; г) бурих.

57. Спосіб статевого розмноження водоростей, при якому зливаються дві рухомі морфологічно однакові гамети:

а) ізогамія; б) гетерогамія; в) оогамія; г) кон’югація.

58. Органи вегетативного розмноження лишайників, утворюються всередині талому і містять кілька клітин водоростей, обплетених гіфами гриба:

а) конідії; б) соредії; в) ізидії; г) спори

59. У водоростей хлорофіл та інші фотосинтетичні пігменти утримуються:

а) в хлоропластах; б) у хроматофорах; в) у «вічках» (в евглени); г) у кристах

60. Паличковидні спороутворюючі бактерії з джгутиками:

а) бацили; б) стрептококи; в) стафілококи; г) спірохети.

61. Ламінарія - це водорість:

а) одноклітинна; б) багатоклітинна; в) колоніальна; г) нитчаста.

62. Здійснюють бродіння:

а) аеробні бактерії; б) анаеробні бактерії; в) гетеротрофні еукаріоти; г) ві

руси.

63. У циклі розвитку цих рослин переважає гаметофіт:

а) мохоподібні; б) хвощеподібні; в) плауноподібні; г) папоротеподібні.

64. Чоловічі статеві органи багатоклітинних і колоніальних водоростей називаються:

а) антеридії; б) яйцеклітини; в) архегонії; г) спермії.

65. Ці рослини пристосувалися до запилення за допомогою вітру: а) анемофіли; б) анемохори; в) ентомофіли; г) автохори.

66. Протонема в мохоподібних — це:

а) частина кореня; б) недорозвинений листок; в) результат проростання спори; г) орган спороношення.

67. У хвоща річкового не розвинені:

а) листки; б) стебла; в) спороносні колоски; г) весняні пагони.

68. У голонасінних пилок — це:

а) спора; б) заросток; в) чоловічий гаметофіт; г) жіночий гаметофіт.

69. Якщо в квітці немає тичинок, її називають:

а) однодомною; б) чоловічою; в) жіночою; г) безплідною.

70. Пилковхід є у:

а) насінному зачатку; б) тичинці; в) пилковому зерні; г) приймочці.

71. Подвійним запліднення квіткових рослин називають тому, що:

а) в зародковому мішку і в пилковому зерні міститься по дві клітини;

б) для запліднення потрібно два пилкових зерна;

в) запліднюються дві клітини зародкового мішка;

г) у зав'язі міститься два насінних зачатки.

72. Суцвіття кошик є тільки у представників родини: а) розові; б) капустяні; в) айстрові; г) бобові.

73. Квітки переважно в суцвіттях притаманні родинам:

а) розові й пасльонові; б) капустяні й розові; в) злакові й складноцвіті; г) злакові й бобові.

74. Мікориза — це явище, яке:

а) дуже шкодить здоров'ю людини; б) сприяє живленню коренів рослини й міцелію гриба; в) полегшує поширення грибних спор; г) ніяк не впливає на стан рослини і гриба, які живляться разом.

75. Які із перелічених рослин є гідрохорами?

а) кульбаба, ясен, береза, клен; б) череда, лопух; в) латаття біле, глечики жовті; г) рогіз широколистий; водяний горіх плаваючий.

76. До складу одного рослинного угруповання не можуть одночасно входити: a) Nuphar lutea і Ceratophyllum demersum; б) Caltha palustris і Coronaria flos-cuculi; в) Laminaria digitata і Pinus silvestris; r) Glyceria fluitans і Acorus calamus.

77. У якого виду рослин зигоморфна квітка?

a) Utricularia vulgaris; б) Nasturtium officinale в) Caltha palustris г)

Nymphaea alba

78. Які із перелічених рослин належать до родини лататтєвих?

a) Nymphaea Candida; б) Nuphar lutea в) Nelumbo nucifera r) Victoria regia.

79. Які із перелічених рослин належать до родини Ceratophyllaceae?

а) водопериця колосиста; б) кушир занурений; в) глечики жовті; г) очерет звичайний.

80. Які із перелічених рослин дуже отруйні?

a) Ceratophyllum demersum б) Cicuta virosa в) Polygonum hydropiper г) Ranunculus sceleratus.

81. Яка із перелічених рослин належить до родини столисникових (Haloragaceae)?

a) Trapa natans; б) Myriophyllum spicatum; в) Lythrum salicaria; r) Hippuris vulgaris.

82. До родини ароїдних (Araceae) належать:

a) Sparganium erectum; б) Calla palustris; в) Carex vulpina; r) Acorus calamus.

83. До родини півникових належать:

a) Luzula pilosa; б) Potamogeton crispus; в) Najas marina; r) Iris pseudacorus

84. До складу одного рослинного угруповання не можуть одночасно входити: a) Nuphar lutea і Ceratophyllum demersum; б) Caltha palustris і Coronaria flos-cuculi; в) Laminaria digitata і Pinus silvestris; r) Glyceria fluitans і Acorus calamus.

85. У якої водорості сифональна структура талому?

а) у прісноводної синьозеленої водорості осциляторії; б) у морської бурої водорості фукуса; в) у морської зеленої водорості каулерпи; в) у прісноводної зеленої водорості кладофори.

86. Ризоподіальному типу структури водоростей властива:

а) відсутність міцних клітинних покривів і здатність до амебоідного руху;

б) наявність джгутиків - органоїдів руху;

в) наявність клітинних органоїдів, властивих монадним організмам: скоротливих вакуолей, стигм, джгутиків або їх похідних у поєднані із нерухомим способом життя;

г) здатність до вегетативного клітинного поділу, що відбувається в різних площинах, завдяки чому утворюються скупчення з багатьох клітин, що згодом легко розпадаються.

87. Найвищий зі всіх досягнутих у процесі еволюції ступенів морфологічної диференціації тіла водоростей - це:

а) сифонокладальний тип структури; б) сифональний тип структури; в) гетеротрихальний тип структури г) паренхіматозний тип структури.

88. У яких водоростей не виявлені монадні форми і стадії: а) рафідофітових; б) жовтозелених; в) червоних; г) золотистих.

89. До червоних водоростей належать:

а) хондрус кучерявий; б) хлорела звичайна; в) ульва салатна; г) філофора

кучерява

90. Вошерія і ботридій належать до відділу:

а) зелені водорості; б) жовтозелені водорості; в) червоні водорості; г) золотисті водорості.

91. Діатомова водорість пінулярія належить до класу: а) центричних; б) бангієвих; в) пенатних; г) флоридових.

92. До якого класу відноситься порядок ламінарієві?

а) феозооспорові; б) циклоспорові; в) сифонові; г) кон'югати.

93. До якого класу відноситься порядок десмідієві?

а) кон'югати; б) хамесифонові; в) хроококові; г) гормогонієві.

94. Переважна більшість цих водоростей вкриті целюлозною оболонкою, яка складається з пластинок (щитків), які часто утворюють панцир:

а) золотисті; б) рафідофітові; в) евгленові; г) динофітові.

95. Які токсичні синьозелені водорості часто викликають «цвітіння» води?

a) Anabaena flos-aquae; б) Microcystis aeruginosa; в) Nostoc pruniforme; г) Aphanizomenon flos-aquae.

96. Ночесвітка (Noctiluca) належить до відділу:

a) Euglenophyta; б) Dinophyta; в) Cyanophyta; г) Cryptophyta.

97. У представників якого підпорядку водоростей утворюються цено-бії? а) у вольвоксових; б) у хламідомонадових; в) у поліблефаридових; г) у хлорококових.

98. Хламідомонада належить до відділу:

а) евгленових; б) зелених; в) рафідофітових; г) динофітових.

99. Який із перелічених видів рослин є найстійкішим до мінералізації води?

а) латаття біле; б) жабурник звичайний; в) очерет звичайний; г) лепеха звичайна.

100. Тип стратегії, який представляє рослини з укороченим життєвим циклом:

а) віоленти; б) патієнти; в) експлеренти; г) фанерофіти.