ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

ВСТУП

Методи дослідження в зоології

Кожна з наук, що входить до складу зоології, має свої методи дослідження, проте спільними для них усіх є описовий, порівняльний, історичний та експериментальний.

Найдавніший - описовий метод; його почали використовувати з перших кроків вивчення організмів. Описати організми - означає перелічити їхні ознаки. З часом цей метод стали використовувати і для описання видів. Протягом тривалого часу описовий метод був єдиним у пізнанні живої природи. Цим методом користуються вчені й тепер, проте можливості його значно розширилися завдяки застосуванню різних приладів, наприклад, світлового й електронного мікроскопів.

Описовий метод тісно пов’язаний зі спостереженнями за тваринами, які здійснюються за допомогою органів чуття або приладів. Спостереження можуть бути якісними (тобто описувати зовнішній вигляд, колір, форму та ін.) і кількісними, що включають вимірювання величини або кількості. Під час спостережень дослідник не втручається в досліджувані явища. На сучасному етапі використовується моніторинг — система довготривалих спостережень за тваринним світом, наприклад, за міграціями риб, птахів і звірів, динамікою популяцій та ін.

У XVIII ст. в біології утверджується порівняльний метод, в основу якого покладено пізнання предметів і явищ шляхом їх порівняння, встановлення подібності та відмінності. За допомогою цього методу було закладено основи систематики рослин і тварин, порівняльної ембріології, сформульовано клітинну теорію та ін. Він з успіхом використовується й досі. Проте застосування цього методу поряд з описовим ще не сприяло виходу біології за межі описової науки.

У другій половині XIX ст. завдяки відкриттям Ч. Дарвіна провідним стає історичний метод. Із його впровадженням у біології відбулися докорінні якісні зміни. Біологія в XIX ст. стала наукою про процеси, походження і розвиток предметів і про зв’язки, що об’єднують процеси природи в одне велике ціле.

Історичний метод вийшов за межі методу дослідження. Він став фундаментальним еволюційним принципом, на основі якого відбулася перебудова біологічних наук. На цьому етапі історичний принцип виступає основою вивчення явищ життя на всіх рівнях організації живого.

Експериментальний метод став широко використовуватися у біології лише на початку XIX ст. За допомогою експерименту дослідник втручається в хід процесів чи явищ, вносить певні зміни. На відміну від описового й порівняльного методів, що ґрунтуються на спостереженні, експеримент дає змогу цілеспрямовано вивчати явища в умовах, які можна обчислювати кількісно та якісно, а також відтворювати їх у разі потреби. Експеримент дає змогу проникнути в суть предметів або явищ, моделювати їх. У другій половині XX ст. експериментальний метод зазнав якісних змін внаслідок удосконалення експериментальної техніки і синтезу наук. Він збагачується новими методами, методиками і прийомами, властивими фізиці, хімії, кібернетиці, математиці. В експериментальних дослідженнях широко використовуються мічені атоми, рентгенографія, електронна мікроскопія, фото- і кінозйомка, звукозапис, гістологічний і біохімічний аналіз, мічення тварин, трансплантація ембріонів, запліднення яйцеклітин у пробірці, клонування та ін. Для опрацювання одержаних результатів застосовуються математичні методи. Сучасний експериментальний метод характеризується не лише високим технічним рівнем, а й колективізмом у розробці окремих методик.

В останній період у біологічній науці важливого значення набув системно-структурний підхід до вивчення організації і функцій об’єктів матеріальної дійсності. Суть цього підходу - в розчленуванні живих систем на рівні організації, вивчення ви- членованих рівнів, а потім - інтеграція добутих даних з метою синтезу знань. Розрізняють молекулярно-клітинний, організменний, популяційно-видовий, біоценотичний (надорганізменний) і глобальний (біосферний) рівні організації живого.

Запитання і завдання:

1. Які науки є складовою частиною зоології?

2. Які методи властиві зоології як біологічній науці?

3. Використовуючи знання з ботаніки, виділіть спільні та відмінні ознаки рослин і тварин. Заповніть таблицю:

Живі організми

Ознаки

Рослини

Тварини

спільні

відмінні