ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН

Основні терміни й поняття

Кожна наука оперує термінами, що й означають відповідні поняття, без знання яких неможливо засвоїти її основи. Подаємо визначення основних екологічних понять, які використовуються в посібнику.

Особина (індивід) - окремий тваринний організм із певною будовою, в якому відбуваються життєві процеси. Особина має всі ознаки виду, до якого належить, а також власні морфологічні та фізіологічні особливості, що відрізняють її від особин того самого виду.

Популяція (лат. populus — «народ, населення») - сукупність особин одного виду, яка тривалий час займає певну територію, відтворює себе протягом великої кількості поколінь і певною мірою ізольована від інших популяцій даного виду.

Біоценоз (гр. bios - «життя», koinos «спільний») - історично складена сукупність живих організмів різних видів, що населяють ділянку суші або водойми з більш-менш однотипними умовами існування (біотоп). Біоценоз - це динамічна система, яка постійно змінюється якісно (видовий склад) і кількісно (чисельність окремих видів).

Сукупність тварин, що входять до складу біоценозу, утворює зооценоз. Зооценоз формується в комплексі взаємозв’язків із фітоценозом, мікоценозом, мікробоценозом та неорганічним середовищем.

Екосистема (гр. oikos - «оселя, середовище»; systema - «об’єднання») - сукупність організмів і неорганічних компонентів зовнішнього середовища, в якій може здійснюватися кругообіг речовин. Це відкрита система, що може існувати лише за умови надходження енергії ззовні. Єдиним первинним джерелом енергії на Землі є Сонце. Енергія Сонця, проходячи крізь живу оболонку нашої планети, утворює своєрідний потік. Кожний живий організм одержує її прямо або в трансформованому вигляді, а потім передає іншим організмам, або ж енергія розсіюється в зовнішньому середовищі у вигляді тепла, яке вже не може бути засвоєне живими організмами.

Рис. 1. Схема біогеоценозу

Близьким до поняття «екосистема» є поняття «біогеоценоз» (рис. 1) (гр. bios - «життя», ge - «земля», koinos - «спільний»), однак термін «екосистема» вживається на позначення систем будь-якого рангу (у яких відбувається кругообіг речовин), термін же «біогеоценоз» - на позначення ділянок земної поверхні, зайнятих рослинними угрупованнями - фітоценозами. Отже, біогеоценоз - це екосистема, межі якої визначені фітоценозом.

Екологічна ніша - місце виду в ланцюгах живлення.