ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

Контрольні запитання до розділу 11

1. Що таке метаболізм? На які етапи можна поділити перетворення речовин у клітині?

2. Дайте визначення поняттю “енергетичний метаболізм”. У яких процесах бере участь АТФ? Яке відношення до енергетичного метаболізму мають відновлювальні еквіваленти?

3. Які особливості притаманні ферментам мікроорганізмів?

4. Які ферменти функціонують у мікроорганізмів? Наведіть приклади реакцій.

5. Охарактеризуйте шляхи катаболізму глюкози. Які з них функціонують тільки у мікроорганізмів? Чому КДФГ-шлях рідко зустрічається у анаеробів? Чому пентозофосфатний шлях не є основним шляхом катаболізму глюкози?

6. Які ключові ферменти притаманні кожному з відомих шляхів катаболізму глюкози?

7. Яким чином відбувається катаболізм вуглеводів, відмінних від глюкози? Чому фосфорилази є економічнішими для розщеплення дисахаридів, ніж відповідні гідролази?

8. В яких реакціях може відбуватись окиснення пірувату? У яких мікроорганізмів функціонують ці реакції і чому?

9. Назвіть основні функції циклу трикарбонових кислот у клітині. Для чого необхідні анаплеротичні реакції?

10. Охарактеризуйте компоненти дихального ланцюга. Чому флавопротеїни містяться на початку дихального ланцюга, а цитохромн — в кінці?

11. Як утворюється енергія протонрушійної сили? Для реалізації яких клітинних процесів необхідна енергія протонрушійної сили?

12. В яких формах може існувати енергія в клітині? Назвіть механізми синтезу двох форм енергії.

13. Чим відрізняється аеробне дихання від анаеробного?

14. Чим відрізняється активний транспорт від пасивної та полегшеної дифузії?

15. Чим відрізняється активний транспорт субстрату в клітину від транс- локації груп? Чому транспорт субстрату перенесенням груп є характерним переважно для анаеробів і факультативних аеробів?

16. Чим відрізняються між собою ΔμΗ -залежні та АТФ залежні механізми активного транспорту?

17. Який механізм використовується для транспорту заліза у мікроорганізмів?