ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

Розділ 6. ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ТВАРИНАМИ

Тварини в процесі своєї життєдіяльності виробляють різноманітні біологічно активні речовини. Деякі з них проявляють свою дію всередині того самого організму: слугують хімічними регуляторами, стимуляторами та модуляторами процесів, які відбуваються в організмі (гормони, ферменти тощо). Інші речовини виділяються в довкілля, де діють на організми того самого виду або інших. Речовини, які сприймаються органами нюху, зору, слуху й дотику, слугують тваринам сигналами під час харчування, репродукування, захисту від хижаків тощо. Ці сигнали в широкому розумінні є універсальними ознаками життя.

Сполуки, які тварини продукують і виділяють у довкілля і за допомогою яких відбувається їх взаємодія, за однією з класифікацій називають телергонами, які, у свою чергу, поділяють на ргони, що діють на інших особин свого виду, та гетеротелергони, які впливають на організми інших видів. Згідно з іншою класифікацією, яка зараз домінує, хімічні сполуки, що виділяються тваринами та використовуються для комунікації (спілкування) у межах одного виду, називають, як уже зазначалося (див. розд. 2), феромонами. У широкому розумінні феромони — це комплекси (комбінації) речовин або окремі речовини, які виділяються в довкілля організмами та несуть функції передавання інформації, що викликає певну реакцію — характерну поведінку, фізіологічні процеси, або, навпаки, пригнічують певні форми поведінки, фізіологічні процеси в особин того самого виду, які сприймають ці речовини як сигнали.

Хімічні речовини, що беруть участь у взаємодії різних організмів, у тому числі тварин, називають аломонами (гр. alios — інший, чужий і ornos — приводити в рух; бажати, спонукати) або кайромонами (гр. kairo — вигода, користь). Аломони — це речовини, які приносять користь або перевагу тим організмам, які їх виробляють у результаті впливу на організми інших видів. Кайромони — це речовини організмів, які корисні або віддають перевагу іншим організмам.

У комах феромони, аломони та кайромони можуть як синтезуватися в організмі з простих речовин, так і надходити в організм з їжею й використовуватися безпосередньо або після певного перетворення. Деякі з тварин використовують наїромаджені рослинні аломони для захисту від поїдання іншими тваринами. Водночас інколи тварини продукують захисні речовини (в основному алкалоїди та терпеноїди) тими самими біохімічними способами, що й рослини. Це спостерігається в мурашок, багатоніжок, жуків-плавунів, жаб і деяких інших тварин.

Хімічні речовини-сигнали поділяють також на дві групи: penhepu та праймери. Так, релізери-феромони викликають негайну реакцію у тварин, які їх сприймають. Прикладом таких речовин є статеві, занепокоєння, сліду, мічення та інші феромони. Праймери-феромони спричиняють тривалі фізіологічні ефекти. Це, наприклад, речовини, які впливають на термін настання статевої зрілості, регулюють належність особин комах, що ведуть суспільний спосіб життя, до певних груп тощо.

Ще одна класифікація хімічних речовин-сигналів ґрунтується на їх біологічному значенні для тварин, які продукують ці речовини (табл. 6.1).

Таблиця 6. 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН-СИГНАЛІВ У ТВАРИН

за їхнім біологічним значенням

Група речовин

Біологічне значення

Синоніми

ГОМОТЕЛЕРГОНИ

Діють на тварин свого виду

Феромони

Енагони

Приваблюють особин протилежної статі

Статеві, атрактанти, апеленти

Етофіони

Викликають характерну поведінку

Феромони поведінки

ГонофІони

Зумовлюють формування або зміну ознак статі

Статеві феромони

Гамофіони

Стимулюють процеси розмноження та статеву поведінку

Статеві феромони

Орміхніони

Нанесення пахучих міток або слідів

Слідові феромони

Торибони

Викликають реакцію занепокоєння, утечі або нападу

Речовини занепокоєння, переляку

ГЕТЕРОТЕЛЕРГОНИ

Діють на тварин інших видів

Аломони |

Лихневмони

Слугують мирмекофілам і термітофілам для впливу на мурашок і термітів

Речовини догодження

Амінони

Запобігають нападу ворогів

Репеленти, захисні речовини

Прогаптони

Знерухоміють або вбивають здобич

Отрута

Ксеноблантони

Слугують паразитам для впливу на організм господаря

Токсини

Слід враховувати, що залежно від конкретних обставин, дози й функціонального стану організму та сама речовина може спричиняти різну біологічну відповідь чутливих до неї тварин.