ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

4.Поширення тварин у біосфері

Тварини існують в усіх частинах біосфери: гідросфері, атмосфері, літосфері. Світовий океан заселений тваринами від поверхні до глибин. Так, на глибині близько 11 000 м виявлено червів, молюсків, ракоподібних.

Тварин гідросфери (гідробіонтів) поділяють на кілька груп:

✵ планктон (від грецьк. plankton — блукаючий) — це сукупність організмів, які населяють товщу води і пасивно переносяться течією; до складу зоопланктону входять найпростіші, медузи, черви, ракоподібні, личинки безхребетних;

✵ нектон (від грецьк. nektos — плаваючий) є сукупністю організмів, здатних активно плавати в воді на значні відстані; нектонними організмами є, наприклад, головоногі молюски;

✵ бентос (від грецьк. benthos — глибина) — сукупність організмів, які ведуть придонний спосіб життя; до складу зообентосу входять найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, молюски, ракоподібні.

Тварини, які є жителями атмосфери — авіабіонти, зосереджені переважно у її нижніх шарах на межі із поверхнею землі, проте є й такі, що піднімаються на значну висоту. Павукоподібні зустрічаються на висоті близько 9 000 м, комахи (метелики, перетинчастокрилі) — 600 м.

Тварини, які населяють літосферу — літобіонти, поширені нерівномірно. Більша частина жителів Грунту — едафобіонтіе (від грецьк. edaphos — Грунт, земля, bios — життя) населяє поверхневі шари, не спускаючись глибше 50 см. Дощові черви, терміти, мурашки-листорізи у пошуках вологих горизонтів закопуються іноді на 5-6 м. Серед літо- біонтів які заселяють повехню землі виділяють дендробіонтів (від греч. dendron — дерево, bios — життя), що мешкають на дерев’янистій рослинності та хортобіонтів (від греч. chortos — трава bios — життя) — мешканців трав.

Кожній ландшафтній зоні властива своя фауна (від грецьк. fauna — богиня лісів, полів, звірів) — сукупність тварин, що склалася історично та населяє певну територію.