Клінічна імунологія та алергологія - О.М. Біловол 2011

Передмова

Клінічна імунологія є наукою, що швидко розвивається, дає уявлення про механізми імунних реакцій в організмі, ролі імунних і імунопатологічних реакцій в патогенезі як імунозалежних, так і імунонезалежних захворювань. Останні десятиліття ознаменувалися революційними змінами теоретичних і прикладних основ клінічної імунології і пов’язані з вивченням особливостей імунологічної толерантності, протипухлинного нагляду, розробкою теорій хелпер-супресорної й ідіотипічної регуляції, уявленням про цитокіни, антигени гістосумісності й імунні реакції Т-хелперів 1-го і 2-го типу, теорії автоімунітету, імунодефіцитних станів, що створило передумови для розробки нових методів імунотерапії, імунопрофілактики й імунореабілітації, заснованих на спрямованій регуляції імунних реакцій. У зв’язку з цим видання навчального посібника для студентів вищих медичних закладів, створеного згідно з основними тенденціями розвитку клінічної імунології і алергології, є актуальним.

Головна мета посібника - ознайомлення студентів з основами діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та алергологічної патології. Акцент робиться на навичках збору імунологічного та алергологічного анамнезу, проведення фізикального обстеження, диференційної діагностики хвороб імунної системи, ознайомлення студентів з принципами інтерпретації імунограм згідно з клінічними проявами захворювання, а також з методами імунокоригуючої терапії, специфічної імунодіагностики та імунотерапії, надання невідкладної допомоги при гострих алергічних станах.

Навчальний посібник створений згідно з програмою з клінічної імунології та алергології для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації та медичних факультетів університетів, складеної для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104 та «Медико-профілактична справа» 7.110105 напряму підготовки 1101 «Медицина» (автори програми: д-р. мед. наук,    проф. Г.М. Дранік, д-р. мед. наук, проф. В.В. Чоп’як, д-р. мед. наук, проф. В.Є. Казмірчук, д-р. мед. наук, проф. О.С. Прилуцький, к-т. мед. наук, доц. Г.В. Федорук) у відповідності з діючими нормативними документами. Відповідно до програми з клінічної імунології та алергології (90 год./ 3 кредити ЕСТS) учбовий матеріал, викладений у навчальному посібнику, передбачає вивчення основ клінічної імунології та алергології за основними її розділами, такими, як загальна імунологія, імунопатологія (первинні та вторинні імунодефіцити, автоімунні захворювання, трансплантаційна імунологія, імунологія репродукції, онкоімунологія) та алергологія, при цьому наголос робиться на вивченні імунопатогенезу, клініки, імуно- та алергодіагностики, лікуванні та профілактиці імунозалежних захворювань. Теми навчального посібника подані у відповідності з навчальним планом викладання клінічної імунології та алергології (модуль 1) у вищих медичних закладах і на медичних факультетах університетів та з організацією навчального процесу за кредитно-модульною системою Болонського процесу.

Посібник може бути корисним студентам вищих медичних закладів і медичних факультетів університетів, лікарям-інтернам, а також лікарям-терапевтам, клінічним імунологам та алергологам у їх практичній роботі.