ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

19. ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ: ПОСТІЙНІСТЬ, ЗМІНА ТА ПЕРЕДАВАННЯ ОЗНАК

19.2. МУТАЦІЇ ТА ЇХ ВИНИКНЕННЯ

19.2.1. Спонтанні мутації

Мутації, які виникають у клітинах без будь-якого експериментального втручання, називаються спонтанними. Клітини, в яких виникли спонтанні мутації, називаються спонтанними мутантами. Численна частка спонтанних мутантів у клітинній популяції становить 10 *-10 и. Частота виникнення мутантів — це кількість мутацій у перерахунку на одну клітину чи на одну генерацію.

"Мовчазні” мутації. Якщо мутація — це зміна генотипу, яка проявляється у фенотипі, то на молекулярному рівні будь-яку стабільну спадкову зміну ДНК можна розглядати як мутацію. Проте завдяки виродженості генетичного коду не всяка мутація такого роду буде проявлятись у фенотипі. У багатьох триплетах зміна третьої основи залишається без наслідків (“мовчазні” мутації). Навіть заміна другої чи першої основи у триплеті не завжди супроводжується серйозними наслідками. Наприклад, мутація АУЦ → ГУЦ веде до заміни ізолейцину валіном, тобто до заміни однієї ліпофільноі амінокислоти на іншу. Проте мутація ЦУУ → ЦЦУ призведе до заміни лейцину проліном. і наслідком такої заміни буде відхилення від нормальної просторової конфігурації поліпептидного ланцюга, що в свою чергу може дуже змінити структуру вищого порядку.

Зворотні мутації та реверсії. У мутанта може відбутися і зворотна мутація, в результаті якої відновляться властивості дикого типу. Істинною зворотною мутацією називають тільки таку мутацію, в результаті якої точно відновлюється початковий генотип, тобто коли змінений у результаті першої мутації триплет буде знову кодувати ту саму амінокислоту, що й раніше. Якщо ж відновлюється початковий фенотип, то мова йде про реверсію або супресорну мутацію. Відповідно клітини, в яких виникли реверсії, називаються ревертантами.