ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

16. ВИКОРИСТАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ДОНОРІВ ВОДНЮ: АЕРОБНІ ХЕМОЛІТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ

Контрольні запитання до розділу 16

1. Які бактерії називаються хемолітотрофними і чому?

2. Для чого і як відбувається зворотний транспорт електронів у хемолітоавтотрофів?

3. У чому полягає суть процесу нітрифікації? Які бактерії беруть участь у нітрифікації?

4. Яка роль процесів нітрифікації у природі?

5. Які бактерії здатні окнснювати відновлені сполуки сірки? Які особливості метаболізму їм притаманні?

6. Як відбувається окнснення двовалентного заліза за участю мікроорганізмів?

7. Яка роль мікроорганізмів у визолюванні металів із руд?

8. Як відбувається окиснення молекулярного водню бактеріями в аеробних та анаеробних умовах?

9. Назвіть представників та особливості метаболізму водневих бактерій.

10. Які бактерії здатні окнснювати СО?

11. Як відбувається фіксація вуглекислого газу у циклі Кальвіна—Бассама?

12. Назвіть шляхи фіксації вуглекислого газу у автотрофних бактерій.

13. Чому для аеробних хемолітоавтотрофів характерний повільний і слабкий ріст?