ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.6. ДИХАЛЬНИМ ЛАНЦЮГ І ФОСФОРИЛЮВАННЯ (СИНТЕЗ АТФ) ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ЕЛЕКТРОНІВ

11.6.8. Електрон-транспортні процеси у анаеробних бактерій

В анаеробних умовах хемоорганотрофи можуть одержувати енергію (у вигляді АТФ) двома способами: бродінням (фосфорилювання на рівні субстрату) та фосфорилюванням при перенесенні електронів. Проте в останньому випадку акцепторами електронів не може бути кисень (як у аеробів). Виявляється, що анаеробні бактерії здатні використовувати як акцептори електронів іони нітрату, сульфату, карбонату, фумарату, а також сірку. Такі бактерії об’єднують у відповідні групи: денітрифікатери, сульфатовідновлювальні, метаноутворювальні (метаногени), ацетогенні бактерії. Оскільки фосфорилювання, спряжене з транспортом електронів, тривалий час вважалося характерною ознакою аеробного дихання, то процеси перетворення енергії при окиснювальному фосфорилюванні в анаеробних умовах називають “анаеробним диханням”.

Слід зазначити, електрон-транспортне фосфорилювання з фумаровою кислотою як акцептором електронів (фумаратне дихан ня) зустрічається не тільки у бактерій, а й у черв'яків і навіть ссавців. Реакцію, яка каталізується фумаратредуктазою, можна виявити за накопиченням чи виділенням бурштинової кислоти (сукцинату).