БОТАНІКА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ (АНАТОМІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН) - О.А. ШЕВЧУК - 2014

ПЕРЕДМОВА

У засвоєнні нормативного курсу «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» велику роль відіграють лабораторні заняття. Розглядаючи гербарій, живі об’єкти та фіксовані частини рослин, виготовляючи препарати, студенти одержують конкретні відомості про анатомічну будову та морфологічні особливості рослинного організму. Лабораторний практикум складено з метою ширшого залучення студентів до самостійної роботи та оптимізації використання ними часу для аналізу і засвоєння конкретного матеріалу під час лабораторних занять.

До лабораторних занять студенти готуються заздалегідь, використовуючи програму курсу, рекомендовану навчальну літературу, матеріал заслуханих лекцій та даний лабораторний практикум.

Застосовуючи унаочнення, студенти максимально творчо підходять до завдань, розвивають здібності до самостійної індивідуальної роботи з підручниками, посібниками та натуральними об’єктами.

Лабораторний практикум забезпечує вивчення морфології та анатомії рослин, їх розмноження, циклів розвитку, динаміки рослин і рослинних угруповань під впливом природних факторів та антропогенної дії.

Опис лабораторних занять побудований за єдиним планом: інформаційний матеріал, засоби навчання, порядок виконання завдань, запитання для самоконтролю.

Лабораторний практикум ілюстровано, що значно полегшить засвоєння матеріалу.

Сумлінне виконання лабораторних робіт з ботаніки сприятиме розвитку допитливості, набуванню навичок самостійного виготовлення препаратів, формуванню вміння аналізувати факти та особливості морфології й анатомії рослин, а значить, кращій фаховій підготовці майбутніх спеціалістів біологічного профілю.