БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 14. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ

Контрольні запитання

1. Дати порівняльну характеристику специфічності дії ліпази триацилгліцеролів панкреатичного походження і внутрішньоклітинної ліпази жирової тканини.

2. Назвіть можливі шляхи окиснення вищих жирних кислот в організмі тварин.

3. Назвати й написати структурні формули загальних метаболітів у реакціях біосинтезу триацилгліцеролів і фосфоліпідів, а також холестеролу та кетонових тіл.

4. Який фермент вважається головним регуляторним ферментом на шляху біосинтезу вищих жирних кислот? Поясніть механізм його регуляції.

5. Які функції виконують ліпопротеїни плазми крові?