ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

Рекомендована література

1. Гиляров А.М. Популяционная экология. — М. МГУ, 1990. — 190 с.

2. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. — К.: Вища школа, 1988. — С. 3-6, 15-19, 26-29.

3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. — М.: Высшая школа, 1986. — 320 с.

4. Маруненко І.М., Бобрицька В.І., Неведомська Є.О. Основи зоології безхребетних: Навчальний посібник. — Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. — 176 с.

5. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Бобрицька В.І. Зоологія: Навчально-методичний посібник. — Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. — 112 с.

6. Одум Ю. Экология / Пер. с англ. Т.1. — М.: Мир, 1986. — 328 с.

7. Шарова Н. X. Зоология беспозвоночньїх: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 592 с.

8. Щербак Г.Й. та ін. Зоологія безхребетних. Підручник: У 3-х книгах. / Г.Й.Щербак, Д.Б.Царичкова, Ю.Г.Вервес. — К.: Либідь, 1995.