МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМАТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають основні відмінності між прокаріотичними та еукаріотичними мікроорганізмами?

2. На які царства поділяє живий світ Р. Віттекер?

3. Дайте визначення таким таксономічним поняттям, як таксономія, систематика, класифікація, ідентифікація, вид (згідно з ДСТУ, 1994).

4. Назвіть принципи адансонівської класифікації бактерій.

5. На які категорії поділяють прокаріотичні мікроорганізми згідно з 9-м виданням "Bergey's Manual of Systematic Bacteriology"?

6. Які групи належать до першої категорії? Дайте їх коротку характеристику.

7. Охарактеризуйте групи грампозитивних прокаріотів.

8. Розкажіть про систематичне положення мікоплазм.

9. Назвіть групи, до яких належать архебактерії, та дайте їх коротку характеристику.