ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

7. СИСТЕМАТИКА ПРОКАРІОТ

Контрольні запитання до розділу 7

1. Які підходи використовуються для класифікації бактерій?

2. Сукупність яких ознак покладена в основу фенотипової систематики?

3. Назвіть недоліки фенотипової систематики бактерій.

4. За якими ознаками можна оцінити ступінь генетичної спорідненості бактерій?

5. У чому полягає суть методу полімеразної ланцюгової реакції?

6. Дайте визначення виду у бактерій.

7. Чим відрізняється дев’яте видання Визначника бактерій Бергі від попередніх видань?

8. Дайте характеристику таксонів вищого рангу згідно з дев'ятим виданням Керівництва Бергі з систематики бактерій.

9. Назвіть відмінності архебактерій від еубактерій. На які групи поділяються архебактррії?

10. Які особливості притаманні мікоплазмам? Чим відрізняються мікоплазми від L-форм бактерій?

11. На які групи поділяються актиноміцети? Чому актиноміцети належать до бактерій?

12. Яке положення у Керівництві Бергі з систематики бактерій займають бактерії, що використовуються в біотехнології як продуценти біологічно активних сполук?

13. На які групи були поділені бактерії на основі аналізу 16S рРНК?

14. Наскільки узгоджуються дані аналізу 16S рРНК бактерій з їх фенотиповою систематикою?

15. Чому саме аналіз 16S рРНК використовується для філогенетичної систематики бактерій?

16. Дайте характеристику видання ‘’Prokaryotes”.