ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

12. МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ АЕРОБНИХ ГЕТЕРОТРОФІВ

12.2. РІСТ НА ВІДНОВЛЕНИХ С1-СПОЛУКАХ (МЕТАН, МЕТАНОЛ)

12.2.1. Енергетичний метаболізм метанотрофів

Ясно, що при рості на метані відновлювальні еквіваленти для дихального ланцюга можуть бути одержані тільки окисненням метану (СН4 до СО2, оскільки в цих умовах не утворюється ацетил-КоА, необхідний для окиснення в ЦТК. Окиснення метану відбувається так:

Спочатку метан окиснюється метанмонооксигеназою до метанолу. Окиснення метанолу до формальдегіду (фермент мета нолдегідрогеназа, яка здебільшого містить як простетичну групу ПХХ, тобто є ФМС-залежною) та формальдегіду до форміату (фермент формальдегіддегідрогеназа) спряжено з відновленням переносника електронів X до ХН2. Передбачається, що таким переносником електронів при окисненні метанолу є цитохром типу с. І, нарешті, в результаті форміатдегідрогеназної реакції утворюється НАДН, необхідний для першої стадії окиснення метану.