ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

11. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОБМІНУ РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У МІКРООРГАНІЗМІВ

11.6. ДИХАЛЬНИМ ЛАНЦЮГ І ФОСФОРИЛЮВАННЯ (СИНТЕЗ АТФ) ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ЕЛЕКТРОНІВ

11.6.6. Зворотне перенесення електронів за рахунок енергії АТФ

Особливі проблеми постають перед аеробними хемолітоавтотрофними бактеріями, які використовують як донор електронів неорганічні сполуки (іони амонію, нітриту, сульфіду, тіосульфату, сульфіту та двовалентного заліза) і як джерело вуглецю — вуглекислоту. Ці неорганічні субстрати мають сильно позитивний окисно- відновний потенціал, тому їх окиснення не може бути прямо пов’язане з утворенням НАДН (як за окиснення органічних субстратів) з термодинамічних причин. У той же час НАДН необхідний цим бактеріям для процесів конструктивного метаболізму. Разом з тим було показано, що електрони, які вивільнюються при окисненні неорганічних субстратів, надходять у дихальний ланцюг на рівні цитохромів с або о. Отже, утворення АТФ може здійснюватись тільки на одному-єдиному етапі окиснення. Більше того, частина цієї енергії витрачається на перенесення електронів у зворотному напрямку дихального ланцюга (у бік утворення НАДН). Отже, у цих бактерій відновлення НАД відбувається в процесі зворотного транспорту електронів, на що витрачається енергія АТФ.