БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 5. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ Й ФУНКЦІЇ БІЛКІВ

Контрольні запитання

1. Класифікуйте амінокислоти за полярністю радикалів.

2. Дайте визначення первинної, вторинної, третинної та четвертинної структури білків. Наведіть приклади відповідних білків.

3. Які характерні властивості притаманні олігомерним білкам.

4. Яку роль відіграють гідрофобні радикали амінокислот у формуванні центра зв'язування протомерів гемоглобіну з гемом.

5. Які методи застосовуються для виділення індивідуальних білків? На яких властивостях білків вони базуються.