БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

15.11.Катехоламіни

Катехоламіни - це група біогенних амінів, у молекулі яких міститься діоксифенільне кільце (рис. 15.16). Мозковий шар надниркових залоз секретує два основні гормони, що належать до катехоламінів - адреналін і норадреналін. Обидва гормони синтезується в особливих секреторних клітинах - адреноліноцитах і норадреналіноцитах. Норадреналін також синтезується симпатичною нервовою тканиною, де функціонує як медіатор. Основний шлях утворення катехоламінів в організмі людини можна зобразити у вигляді схеми:

image774

У плазмі крові обидва гормони перебувають як у вільному, так і у зв'язаному з білками стані. Адреналін транспортується переважно до печінки та скелетних м'язів.

image775

Рис. 15.16. Структура катехоламінів:

А - ДОФА, Б - дофамін, В - норадреналін, Г – адреналін

Передача сигналів катехоламінів опосередкована адренореце- пторами, класифікація яких основана на різній чутливості до стимуляторів і блокаторів. Адренорецептори присутні в усіх органах, тканинах та клітинах. Розрізняють α- і β-адренорецептори. Рецептори обох типів виділені й очищені, їхня структура та функції досліджені. β-Адренорецептори підрозділяють на підтипи, найпоширенішими є β1, β2. Вони спряжені з білком GSa, їхня активація стимулює аденілатциклазу, яка каталізує перетворення АТФ у другий посередник - цАМФ. α-Адренорецептори також поділяються на підтипи α1 та α2. Передача сигналу від α1-рецептора опосередкована білком Gpic і фосфоінозитольною системою, а a2-адренорецептори спряжені з білком Gi, активація якого приводить до пригнічення синтезу цАМФ.

Біологічні ефекти адреналіну стосуються практично всіх функцій організму й спрямовані на стимулювання процесів, необхідних для протидії надзвичайним обставинам. Зокрема, адреналін викликає різке підвищення рівня глюкози в крові, активуючи фосфорилазу та прискорюючи тим самим розпад глікогену. Крім того, він має сильну судинозвужувальну дію, викликаючи підвищення артеріального тиску.