БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 11. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДІВ

Вуглеводи - це найпоширеніші в природі органічні молекули, які входять до складу клітин і тканин усіх живих істот і за своєю масою становлять основну частину планетарної біомаси. Вміст вуглеводів у тканинах організмів коливається від 2 % в організмі тварин до 80 % сухої маси у тканинах рослин. Вони синтезуються зеленими рослинами та іншими фотосинтезуючими організмами з неорганічних сполук - діоксиду вуглецю й води за рівнянням:

image541

У процесі фотосинтезу відбувається трансформація енергії електромагнітного випромінювання Сонця в енергію хімічних зв'язків молекули гідрату вуглецю, що в перерахунку на одну граммолекулу становить 4,69· 105 Дж енергії. З вуглеводів - продуктів фотосинтезу синтезуються всі органічні сполуки, які беруть участь у процесах життєдіяльності. Вони є складовими компонентами молекул нуклеотидів, нуклеїнових кислот, глікопротеїнів, протеогліканів, гліколіпідів, інших біологічно активних сполук. Вуглеводи виконують структурні функції в стінках клітин рослин, грибів, мікроорганізмів, а також в оболонках клітин і міжклітинному матриксі тканин тварин. Також виконують важливі функції енергозабезпечення для нездатних до фотосинтезу клітин організмів. У добовому раціоні людини, наприклад, їхня кількість становить 400-500 г, що еквівалентно ~9,211·103кДж метаболічної енергії. Крім того, вуглеводи виконують захисну функцію в складі слини, слизової оболонки клітин шлунка та кишечнику, міжклітинних рідин тощо.

Переважна більшість вуглеводів є сполуками вуглецю, водню та кисню за емпіричною формулою (СН2О)n, які відповідають назві "вуглеводи", але потрібно зазначити, що зустрічаються такі, що не відповідають тривіальній назві як за складом, так і за співвідношенням складових елементів.

Залежно від складу, будови та властивостей, зокрема до здатності гідролізуватися, вуглеводи поділяються на три класи: моносахариди, олігосахариди та полісахариди.