БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 10. МЕТАБОЛІЗМ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

10.4. Катаболізм пуринових основ

Розпад пуринових основ відбувається таким чином, що пуринове кільце залишається непорушеним і перетворюється в сечову кислоту або продукти її реакцій, які виводяться з організму.

Процес починається з гідролітичного дезамінування пуринових основ специфічними дезаміназами. Аденін під дією аденін- дезамінази перетворюється в гіпоксантин, а гуанін під дією гуаніндезамінази - у ксантин (рис. 10.5).

image500

Рис. 10.4. Катаболізм піримідинових основ:

1 - дигідропіримідиндегідрогеназа; 2 - дигідропіримідин циклогідролаза; 3 – уреїдопропіоназа

image501

Рис. 10.5. Катаболізм пуринових основ

Зауважимо, що подальше окиснення гіпоксантину в ксантин і далі - у сечову кислоту може каталізуватися або ксантиноксидазою, яка окиснює пурини молекулярним кисень з утворенням пероксиду водню, або ксантиндегідрогеназою, яка окиснює субстрат за рахунок відновлення НАД.

При окисненні відповідних субстратів у реакціях, що каталізуються ксантиноксидазою, утворюється пероксид водню, токсична дія якого нейтралізується ферментами пероксидазами.

Кінцеві продукти розпаду пуринових основ у різних організмів неоднакові. Так, у людини, птахів, приматів і деяких рептилій (змії, ящірки) кінцевим продуктом катаболізму пуринів є сечова кислота, яка видаляється з організму головним чином із сечею. У інших ссавців, черепах і деяких комах є фермент уратоксида- за, котра розщеплює сечову кислоту з утворенням алантоїну, який також виводиться з організму. У деяких риб (кісткові) алантоїн гідратується за допомогою алантоїнази в алантоїнову кислоту, а у хрящекісткових риб, амфібій ця кислота за дії алантоїкази розщеплюється до сечовини й гліоксилату. Нарешті, у рослин, ракоподібних, більшості морських безхребетних, мікроорганізмів пуринові основи розщеплюються до найпростіших сполук - аміаку, вуглекислоти, гліцину, мурашиної кислоти.