БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 9.НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

9.1.Загальна характеристика нуклеїнових кислот

Нуклеїнові кислоти (полінуклеотиди) - це лінійні або циклічні біополімери, побудовані з великої кількості нуклеотидів, з'єднаних між собою фосфодіефірними зв'язками. Відомо два типи нуклеїнових кислот - дезоксирибонуклеїнова (ДНК) і рибонуклеїнова (РНК), які відрізняються за локалізацією, функціональним призначенням у клітинному метаболізмі та за хімічною будовою пуринових і піримідинових азотистих основ та пентоз, що входять до їхнього складу.

Нуклеїнові кислоти зустрічаються в усіх видах організмів. Їхній вміст у клітинах залежить від їхнього функціонального стану. Так, у більшості клітин кількість ДНК становить 1-10 % (від сухої маси клітин), у м'язах - близько 0,2 %, а у сперматозоїдах ця величина сягає 60 %. Вміст РНК у будь-яких клітинах у 5-10 разів перевищує вміст ДНК. Співвідношення РНК/ДНК у тканинах з активною білоксинтезуючою системою коливається в межах 4-10, а в тканинах з помірним рівнем синтезу білка - становить 0,3-2,5.

Основна маса ДНК у клітині локалізована в ядрі - 97-99 %, і тільки приблизно 1-3 % припадає на позаядерну ДНК. РНК, на відміну від ДНК, розподілена у клітині рівномірніше й функціонування цих молекул більш динамічне та різноманітне. В еукаріотичних клітинах близько 11 % усієї РНК міститься в ядрі, майже 15 % - у мітохондріях, 24 % - у цитоплазмі й 50 % - у рибосомах.

Молекулярна маса ДНК залежить від ступеня складності організмів. У бактерій ДНК має вигляд єдиної великої молекули й становить 2·109Да. Молекулярна маса у тварин і людини сягає 1011 (табл. 9.1).

РНК мають значно меншу молекулярну масу, ніж ДНК. Так, у мРНК вона становить - 4·104-1,2·106, рРНК - від 4·104до 1,5- 1,75·106і тРНК - 2,5·104.

Таблиця 9.1

Розмір молекул ДНК із різних джерел

Джерело

Кількість пар основ

Довжина, нм

Віруси поліоми, SV-40

5,1·103

1,7

Бактеріофаг Т-2

1,66·105

55

Escherichia coli

4,7· 106

1360

Людина

2,9· 109

999000