ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.4. ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ

6.4.6. Параметри кривої росту

Основними параметрами кривої росту (рис. 6.9) є врожай біомаси (біомаса), швидкість росту та тривалість лаг-фази (у разі, якщо ріст періодичної культури аналізують за збільшенням біомаси, а не за кількістю клітин).

Урожай (біомаса, рівень біомаси) — це різниця між максимальною та вихідною біомасою бактерій:

Цю величину виражають у грамах сухої речовини. Важливим показником є відношення врожаю клітин до кількості спожитого субстрату — X/S. Якщо ці дві величини виражені у вагових одиницях, то відношення X/S називають економічним коефіцієнтом (Y). Якщо врожай у грамах відноситься до кількості молей спожитого субстрату, то одержану величину називають молярних економічним коефіцієнтом.

Швидкість експоненційного росту — це міра швидкості росту клітин в експоненційній фазі. Її визначають за формулою виходячи з початкової та кінцевої біомаси Х0 та Xt у моменти часу t0 та t:

д· Ige = 0,43420.

Тривалість подвоєння визначається за формулою

Для “стандартних" клітин μ = ln 2v і t0 = g.

Тривалість лаг фази (Т1) — визначають як проміжок часу між моментом t0, в який культура досягла певної біомаси X0 і моментом tt, в який вона могла б досягти такої самої біомаси, якби відразу ж після інокуляції починався експоненційний ріст.

Рис 6.9.. Параметри росту:

А - урожай клітин (біомаса): В - швидкість росту; В - тривалість лаг-фази