ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

5. БУДОВА МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ

Контрольні запитання до розділу 5

1. Назвіть поверхневі структури клітинної стінки бактерій. Які функції вони виконують?

2. Чим зумовлена і бактерій рухатися? Як можуть бути розмішені джгутики у бактерій?

3. Що таке таксис? Які є типи таксису?

4. Назвіть принципові відмінності у будові та складі клітинних стінок грампозитивних і грамнегативних бактерій.

5. Які полісахариди входять до складу клітинних стінок грибів і дріжджів?

6. У чому полягає «універсальність» елементарної плазматичної мембрани? Яка модель будови мембрани с загальновизнаною у наш час?

7. Охарактеризуйте мембранні утворення у прокаріот та еукаріот.

8. У чому полягає суть ендосимбіотичної гіпотези?

9. Охарактеризуйте внутрішньоклітинні структури мікроорганізмів та їх функції в клітині.

10. Чим відрізняється генетичний апарат у прокаріот та еукаріот?

11. Чим відрізняються такі форми спокою у бактерій, як екдоспори, екзоспори, цисти та міксоспори?

12. Назвіть характерні особливості бактерій, здатних до утворення ендоспор.

13. Як відбувається процес споруляції у бактерій?

14. Назвіть структурні, генетичні, функціональні та хімічні відмінності прокаріот і еукаріот.