ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

21. МІКРООРГАНІЗМИ І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Контрольні запитання до розділу 21

1. Яку роль відіграють мікроорганізми у кругообігу вуглецю, азоту, фосфору та сірки а природі?

2. Дайте визначення понять "екосистема", "біоценоз", "навколишнє середовище" і "еконіші".

3. Які мікроорганізми називаються автохтонними та алохтонними?

4. Які особливості притаманні симбіотичним та антагоністичним взаємовідносинам між організмами?

5 Які існують різновиди симбіозу?

6. Що таке сиктрофія?

7. Які с форми антагонізму?

8. Чим різняться хижацтво та паразитизм?

9. Охарактеризуйте основні етапи еволюції мікроорганізмів.

10. Як відбувалась еволюція прокаріот і еукаріот?