БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.3. Кофактори й коферменти

7.3.2.Коферменти

Як уже було зазначено, для прояву каталітичної активності більшості ферментів необхідною є наявність коферменту. Виняток становлять гідролітичні ферменти (протеази, ліпази, рибонуклеаза), котрі виконують свою функцію за відсутності коферменту.

Кофермент, локалізуючись у каталітичній ділянці активного центру, бере безпосередню участь у хімічній реакції, виступаючи як акцептор і донор хімічних груп, атомів, електронів. Кофермент може бути зв'язаним з білковою частиною молекули ковалентними і нековалентними зв'язками. У першому випадку він називається простетичною групою (ФАД, ФМН, біотин, ліпоєва кислота тощо). Однак відомі приклади, коли кофермент приєднується до ферменту нековалентними зв'язками настільки міцно, що не дисоціює від білкової молекули, наприклад тіаміндифос- фат. У другому випадку кофермент взаємодіє з ферментом тільки під час хімічної реакції і його можна розглядати як другий субстрат. Прикладами є НАД+, НАДФ+.

Апофермент забезпечує специфічність дії й відповідає за вибір типу хімічного перетворення субстрату. Один і той самий кофермент, взаємодіючи з різними апоферментами, може брати участь у різних хімічних перетвореннях субстрату. Наприклад, піридоксальфосфат залежно від того, з яким апоферментом він взаємодіє, бере участь у реакціях трансамінування або декарбоксилювання амінокислот.

Хімічна природа коферментів, їхні функції у ферментативних реакціях надзвичайно різноманітні. Традиційно до коферментів відносять похідні вітамінів, хоча крім них існує значний клас небілкових сполук, які беруть участь у прояві каталітичної функції ферментів. До коферментів належать такі сполуки:

• похідні вітамінів;

• геми, що входять до складу цитохромів, каталази, пероксидази, гуанілатциклази, NO-синтази і є простетичною групою ферментів;

• нуклеотиди - донори й акцептори залишку фосфорної кислоти;

• убіхінон, або кофермент Q, задіяний у перенесенні електронів і протонів у дихальному ланцюзі;

• фосфоаденозилфосфосульфат, який бере участь у перенесенні сульфату;

• S-аденозилметіонін (SAM) - донор метильної групи;

• глутатіон, що бере участь в окисно-відновних реакціях.

Будову й функції цих коферментів докладно розглянуто у відповідних розділах підручника.