ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ - Навчальний посібник - В. М. Ісаєнко 2005

Розділ 8. СТІЙКІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Живі організми надзвичайно різноманітні не тільки за формою, розмірами та внутрішньою будовою, а й за екологічними, морфологічними, фізіологічними, генетичними та біохімічними пристосуваннями до навколишнього середовища. Ці пристосування доповнюють одне одного та сприяють кращому виживанню й розмноженню організмів.

Розгляд еколого-біохімічних взаємодій між організмами неможливий без висвітлення питань їхньої стійкості та адаптації до умов навколишнього середовища.

На організми діють найрізноманітніші біотичні та абіотичні фактори. Найістотнішими з них є: 1) кліматичні (температура, вологість, сезонність, тривалість світлового дня, інтенсивність світла та ін.); 2) едофічні, які охоплюють ресурси та умови, пов’язані з ґрунтом (вміст мінеральних речовин, ґрунтова мікрофлора та ін.); 3) атмосферні (вміст газоподібних речовин, водяної пари тощо); 4) гідрологічні для водних екосистем (фізико-хімічні властивості води, рух води та ін.); 5) токсичні речовини антропогенного походження (викиди промисловості, пестициди та ін.); 6) підвищення рівня випромінювань (електромагнітне, іонізуюча радіація та ін.); 7) інфекції, що викликають хвороби; 8) речовини, які виділяють мікроорганізми, гриби, рослини, тварини та їхні метаболіти.

Дія біотичних і абіотичних факторів на організми може бути як сприятливою, так і несприятливою. Крім цього, їхній вплив спостерігається в певному співвідношенні. Визначають різні форми взаємодії таких факторів. Одна з них синергічна дія, коли спільний вплив викликає підсилення ефекту. Інша — антагоністична дія, яка призводить до пригнічення (гальмування) впливу одного фактора дією іншого. Ще одна форма взаємодії — індиферентна дія, коли спостерігається незалежний вплив різних факторів.

Усі живі організми, які існують в екосистемах, можна поділити на дві групи: автохтони (гр. autos — сам і chthon — земля) та алохтони (гр. alios — інший). Перші з них утворилися в певній місцевості у процесі еволюції або здавна там мешкали й живуть нині. Вони є в даній екосистемі завжди, це зумовлено постійною наявністю поживних речовин та інших умов існування. Інші — це ті, які мешкають у даній місцевості, але виникли в процесі історичного розвитку організмів в іншій місцевості. Наявність цих організмів залежить від випадкового підвищення поживних для них речовин, появи сприятливих умов життєдіяльності тощо.

За нормальних для екосистем умов у ній розвиваються багато видів організмів. За екстремальних умов переважають ті організми, які пристосувалися до свого місця мешкання та дії екстремального фактора.