ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 10. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, або АНЕЛІДИ (Annelida)

Питання для самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику типу Кільчасті черви.

2. Визначте прогресивні риси типу Кільчасті черви.

3. Охарактеризуйте клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Polychaeta).

4. Охарактеризуйте клас Малощетинкові черви, або Олігохети (Oligochaeta).

5. Охарактеризуйте клас П’явки (Hirudinea).

6. У чому полягає ускладнення вільноживучих червів порівняно з паразитичними червами?