ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA

ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA

КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ, - INSECTA, АБО ECTOGNATHA

Роль та значення комах, їх охорона

Комахи, завдяки величезній біомасі (100-300 кг на 1 га) та різноманітності трофічних зв’язків беруть активну участь у кругообігу речовин у біосфері. У природних біоценозах вони відіграють певну роль у підтримуванні біологічної рівноваги. Так, на кожний гектар широколистяного лісу для підтримування біологічної рівноваги необхідно 200-300 кг гусениць, які частково об’їдають листя, одночасно удобрюючи ґрунт. У лісі, де гусінь повністю знищена отрутохімікатами, листя восени вкриває землю таким товстим шаром, що його не встигають переробити дощові черви та інші ґрунтові організми. Із року в рік лісова підстилка товстішає, змінюється газовий та водний обміни між ґрунтом і повітрям, погіршуються умови, необхідні для існування та відновлення лісу. Комахи-сапрофаги беруть активну участь у руйнуванні рослинних решток, перетворенні складних органічних речовин у прості, їх мінералізації, тобто у процесах ґрунтоутворення. Прокладаючи в ґрунті численні ходи, сприяють аерації ґрунту, проникненню вологи. Копрофаги та некрофаги виконують роль санітарів, очищаючи землю від екскрементів та трупів. Комахи-антофіли, живлячись пилком та нектаром, сприяють перехресному запиленню квіткових рослин. Близько 80% цих рослин запилюється комахами.

Комахи є кормовою базою для багатьох груп тварин.

Величезне значення мають комахи і в житті людини. Деякі з них дають технічну сировину: шовк (тутовий шовкопряд), віск (медоносна бджола, червець), дубильні кислоти (гали, утворені горіхотворками), фарби (червець). Цінним харчовим продуктом є мед. Постачальниками лікарської сировини є бджола медоносна, мурашки, жуки-наривники, шпанська мушка та ін. Людина використовує комах-запилювачів для збільшення урожаю сільськогосподарських рослин, комах-ентомофагів - для біологічної боротьби зі шкідниками. Біоніки досліджують комах для створення досконалих приладів та механізмів. Так, очі мухи стали прототипом приладу, що вимірює миттєву швидкість літака. Багато видів комах приносять людині велику естетичну насолоду, збагачуючи живу природу барвами, рухами, звуками.

Проте серед комах є і небезпечні масові шкідники сільськогосподарських та лісових рослин. Мухи, комарі, блохи, воші, москіти поширюють багато небезпечних хвороб (малярію, туляремію, енцефаліт, чуму, висипний тиф та ін.). Комахи завдають матеріальних збитків, пошкоджуючи продукти харчування (довгоносики, зернівки, чорнотілки), шкіру, хутро, шерсть, пір’я (жуки-шкіроїди, міль, пухоїди), дерев’яні будівлі та меблі.

І все ж користь від комах значно більша тієї шкоди, якої вони завдають. Відомий ентомолог Г.Я. Бек-Бієнко (1903-1971) писав, що, якби наша планета раптом залишилася без комах, людство спіткала б катастрофа: зникла б дуже велика кількість видів тварин і рослин, люди втратили б багато джерел харчування та іншої необхідної продукції, знизилася б або вичерпалася родючість ґрунту, планета була б завалена відходами. Ріст населених пунктів, розширення сільськогосподарських угідь, забруднення довкілля, застосування отрутохімікатів, колекціонування - все це призвело до збіднення ентомофауни. Тому не випадково до Червоної книги України (другого її видання) потрапило 173 види комах, серед яких і такі нещодавно досить поширені, як красотіл пахучий (Calosoma sycophanta), жук-олень (Lucanus cervus), великий дубовий вусач (Cerambyx cerdo), диб- ка степова (Saga pedo), сатурнія мала (Eudia pavonia), махаон (Papilio machaon), джмелі: звичайний (Bombus proteus), моховий (В. muscorum), степовий (В. pomorum) та багато інших. Перше видання Червоної книги України включало 18 видів комах (жужелиця кримська - Carabus tauricus, вусач альпійський - Rosalia aplina, аполон - Parnassius apollo, бражники: мертва голова — Manduca atropos, дубовий - Marumba quercus, прозерпіна - Proserpinus proserpina та ін.). Усі ці комахи потребують особливої уваги з боку людини. Необхідно посилити також охорону комах-залилювачів, насамперед - джмелів та поодиноких бджіл. Важливий засіб їх охорони — повне припинення застосування отрутохімікатів у період цвітіння медоносних рослин, а також створення ентомологічних мікрозаказників.

Значну роботу по охороні і розселенню комах виконують шкільні лісництва, шкільні товариства охорони природи. Для збільшення чисельності комах-залилювачів учні будують для них штучні гніздів’я. Беруть також активну участь в операції «Мурашка»: здійснюють облік мурашників, наносять на карти, обгороджують і переселяють їх.

Запитання і завдання.

1. Виділіть істотні ознаки класу Комахи.

2. Перелічіть ряди комах з повним та неповним метаморфозом. Які їхні характерні ознаки? Які представники належать?

3. Який вплив на комах мають абіотичні, біотичні та антропогенні фактори навколишнього середовища?

4. Яку роль відіграють членистоногі у біоценозах? Яке їхнє значення для людини?

5. Заповніть таблицю:

Класи типу

Окремі

Істотні ознаки класу

Членистоногі

представники

у зовнішній будові

у внутрішній будові