Зоологія хребетних - Практикум - B. В. Куйбіда - 2007

МОДУЛЬ 1. Клас Круглороті та надклас Риби

Література

1. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология. — М.: Высшая школа, 1983. — 255 с.

2. Берг Л.С. Названия рыб и этнические взаимоотношения славян // Советская этнография. — М. — Л.: Изд-во АН СССР. — 1948. - 556 с.

3. Брем А. Рыбы и амфибии. — М.: АСТ, 2000. — 541 с.

4. Верхратський І. Знадоби для пізнання угорськоруских говорів // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Львів. — 1902. — Т. XLV. — С. 29-280.

5. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. — М.: Просвещение, 1977. — 238 с.

6. Гаврись Г.Г. Вивчення населення риб прісних водойм // Організація та проведення екологічних таборів: Методичні рекомендації. — Суми, 2002. — С. 22-24.

7. Гринжевський М.В., Третяк О.М., Алимов С.І. та ін. Нетрадиційні об’єкти рибництва в аквакультурі України. — К.: Світ, 2001. — 164 с.

8. Єрко В.М.,Кулинич А.І. Назви круглоротих та риб прісних і солонуватих водних об’єктів України. — К., 2000. — 67 с.

9. Животные. — М.: АСТ, 2002. — 624 с.

10. Жизнь животных в семи томах. — М.: Просвещение, 1983. — Т.4. — 568 с.

11. Кістяківський О.Б., Мазепа 1.1. Польовий практикум з зоології. — К.: Радянська школа, 1967. — 333 с.

12. Коломиец В.Т. Происхождение общеславянских названий рыб. — К.: Наукова думка, 1983. — 158 с.

13. Корнєєв О.П., Бабенко Л.О., Дятлова Т.І. та ін. Практикум із зоології хордових. — К.: Видавництво Київського університету, 1967. — 222 с.

14. Куйбіда В.В. Народні назви риб // Гуманітарний вісник. — 2004.— С.373-385.

15. Куйбіда В.В. Народна природнича термінологія // Гуманітарний вісник. — 2003. — С. 114-129.

16. Маркевич О.П., Короткий 1.1. Визначник прісноводних риб УРСР. — Київ: «Радянська школа», 1954. — 208 с.

17. Надворний В.Г., Куйбіда В.В., Чернов Б.О., Глазунова Л.В., Бондаренко Р.І. Особливості проведення виїзної літньої польової практики на берегах Канівського водосховища // Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти:

Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції. У 2-х ч. / За ред І.Г.Єрмакова, С.В.Рудаківської. Частина друга .— К.: КиМУ, 2005. - С. 256-267.

18. Пресноводные рыбы: Справочник. — М.: Астрель, 2001. — 288 с.

19. Решетников Ю.С., Попова О.А., Соколов Л.И., Цепкин Е.А., Сиделева В.Г., Дорофеева Е.А., Черешнев И.А., Москалько- ва К.И., Дгебуадзе Ю.Ю., Рубан Г.И., Королев В.В. Атлас пресно- водннх рнб России: В 2 т. / Под ред. Ю.С. Решетникова. — М., 2003. — 632 с.

20. Сабанеев Л.П. Жизнь и ловля пресноводных рнб. — Харьков: Прогресс, ЛТД, 1993. — 660 с.

21. Сабодаш В.М., Процан Ю.Г., Смірнов А.І. Риби водойм Київського довкілля. Науково-екологічний і правовий посібник. — К., 2003. — 192 с.

22. Турянин І. Народні назви тварин // Зелені Карпати . — 1996. — № 1-2. — С. 64-68.

23. Усачева В.В. Материалы для словаря славянских названий рыб (семейство Cyprinidae) // Этимология. — М.: Наука, 1973.— С.115-182.

24. Усачева В.В. Материалы для словаря славянских названий рыб (семейство Cyprinidae) // Этимология. — М.: Наука, 1975. — С.65-94.

25. Усачева В.В. Материалы для словаря славянских названий рыб (семейство Cyprinidae) // Этимология. — М.: Наука,

1976. — С.85-116.

26. Усачева В.В. Материалы для словаря славянских названий рыб (семейство Cyprinidae) // Этимология. — М.: Наука, 1980.— С.70-93.

27. Франк Ст. Иллюстрированная Энциклопедия рыб. — Прага: Артия, 1983. — 264 с.

28. Цвелих О.М. Шкільний визначник хребетних тварин. — К.: Радянська школа, 1983. — 251 с.

29. Щербуха А.Я. Риби наших водойм. — К.: Радянська школа, 1981. — 167 с.