Зоологія хребетних - Практикум - B. В. Куйбіда - 2007

МОДУЛЬ 5.Клас Ссавці

Література

2. Абелєнцев В.І., Підоплічко І.Г. Фауна України.— Т.1.- Ссавці. Вип.1.— Ряд комахоїдні. — К.: Вид-во АН УРСР, 1956. — С.70-228.

3. Адамчук Н.В. Лексико-семантичний аналіз назв хижих тварин в російській мові донаціонального періоду /в зіставленні з українською /: Автореф. дис...канд. філ. наук: 10.02.02 / Укр. держ. пед. ун—т ім. М.П. Драгоманова. — К., 1993. — 18 с.

4. Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. — М.: Просвещение, 1965. — 383 с.

5. Верхратський І. Знадоби для пізнання угорськоруских говорів // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1902. -Т. XLV. - С. 29-280.

6. Дзеверін І.І. Список назв ссавців України // Хімія. Біологія. - 2004 (а). - № 8 (332). - С. 12-20.

7. Дзеверін І.І. Список назв ссавців України // Хімія. Біологія. - 2004 (б). -№ 22 (346). - С. 12-13.

8. Європейська ніч кажанів 98 в Україні: Збірник наукових праць / Під ред. І. Загороднюка. - К., 1998.- (Праці Теріологічної Школи, випуск 1). - 196 с.

9. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). - К.: Мінекобезпеки України, 1998. - 76 с.

10. Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР. Видання друге. - К.: Рад. школа, 1965. - 236 с.

11. Корнєєв О.П., Бабенко Л.О., Дятлова Т.І. та ін. Практикум із зоології хордових.- К.: Видавництво Київського університету, 1967.- 222 с.

12. Мигулін О.О. Звірі УРСР (матеріали до фауни).- К.: Вид- во АН УРСР, 1938. - 426 с.

13. Млекопитающие/ Йозеф Райххолф; Пер с нем.; Под ред Штайнбаха. - М.: АСТ, 2002. - 286 с.

14. Надворний В.Г., Куйбіда В.В., Чернов Б.О., Глазунова Л.В., Лопатинська В.В., Бондаренко Р.І. Роль літньої навчально-польової практики у підготовці висококваліфікованого вчителя біології та географії Розвиток біологічної освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (26-27 вересня 2006 р.). Мелітополь: МДПУ, 2006.- С. 23-28.

15. Павлинов И.Я., Россолимо О.Л. Систематика млекопитающих СССР. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. — 285 с.

16. Покиньчереда В.Ф. Польовий визначник кажанів України. — Рахів: Вид-во Карп. біосф. зап-ка, 1997. — 24 с.

17. Природа Київської області.— Вид-во Київського університету, 1972.—235 с.

18. Редкие и исчезающие растения и животные Украины / под ред. К.М.Сытника. — К.: Наукова думка, 1988. — С. 202-228

19. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник. Термінологія і номенклатура / О.П.Маркевич, К.І.Татарко. — К.: Наукова думка, 1983. — 409 с.

20. Смаголь В.М., Гаврись Г.Г. Біологія та етологія мисливських тварин (Курс лекцій для студентів спеціальності 6.130400 — «Мисливське господарство»). — Київ: Національний аграрний університет, 2004. — 60 с.

21. Сокур І.Т. Ссавці фауни України та їх господарське значення. — К.: Держучпедвид., 1960. — 211 с.

22. Сологор Е.А. Эколого-физиологические особенности рукокрылых Среднего Приднепровья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1973. — С. 1-26.

23. Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І.В.Загороднюка. — Київ, 1999. — 224 с.

24. Турянин І. Народні назви тварин // Зелені Карпати. — 1996. - №1-2. - С.64-68.

25. Флинт В.Е., Чугунов Ю.Д., Смирнов В.М. Млекопитающие СССР. — М.: Изд-во «Мысль», 1970. — 437 с.

26. Флора и фауна заповедников СССР. Позвоночные животные Каневского заповедника. — Москва, 1989. — 43 с.

27. Червона книга України. Тваринний світ. — Київ: "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1994. — 457 с.

28. Шарлемань М. Звірі України. Короткий порадник до визначання, збірання і спостерігання ссавців (Mammalia) України. — К.: 1920. — 83с. — 211.