Зоологія хребетних - Практикум - B. В. Куйбіда - 2007

МОДУЛЬ 3.Клас Плазуни

Література

1. Ананьева Н.Б., Боркин Л.Я., Даревский И.С., Орлов Н.Л. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природи России. — М., 1998. — 576 с.

2. Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г. Определитель земноводних и пресмикающихся фауни СССР. — М.: Просвещение, 1977.— 415 с.

3. Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся СССР. — М.: Мисль, 1971. — 304 с.

4. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнеі и замітка о волоськімь-павуку. — Львівь: Вь печатні М.Ф. Поремби, 1864. — Т. І. — 18 с.

5. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнеі (Вь додатку: декотрі повірки, забобони и пр.). — Львівь: Зь друкарні Ставропигийсько го Институту, 1869. — Т. ІІ. — 40 с.

6. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнеі.- Львівь: Зь друкарні Ставропигийського Институту, 1869. — Т.ІІІ. — 23 с.

7. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнеі. — Львівь: Зь друкарні Ставропигийського Институту, 1872. — Т. VI. — 23 с.

8. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнеі. — Львівь: Зь друкарні Ставропигийського Институту, 1872. — Т. V. — 40 с.

9. Верхратський І. Початки до уложення номенклятури и терминологиі природописноі, народнеі. — Львівь: З печатні Товариства имени Шевченка, 1879. — T.VI. — 24 с.

10. Верхратський І. Знадоби для пізнання угорськоруских говорів // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Львів. - 1902. - Т. XLV. - С. 29-280.

11. Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Животньїй мир в воззрениях народа. — СПб: Тип. А.С. Суворина, 1905. — 453 с.

12. Животные.— М.: АСТ, 2002. — 624 с.

13. Жизнь животных в семи томах. — М.: Просвещение, 1969. - Т. 4. -Ч. 2. - 485 с.

14. Земноводні та плазуни України під охороною Бернської

конвенції / Під редакцією І.В. Загороднюка. - 1999. - 108 с.

15. Кесслер К. Животные земноводные и пресмыкающиеся. - К., 1850. - 91 с.

16. Кістяківський О.Б., Мазепа 1.1. Польовий практикум з зоології. - К.: Радянська школа, 1967. - 333 с.

17. Колюшев 1.1. Короткий визначник амфібій і рептилій Закарпатської області УРСР. Ужгород: Ужгородський держ. унів., 1971.- 40 с.

18. Корнєєв О.П., Бабенко Л.О., Дятлова Т.І. та ін. Практикум із зоології хордових. - К.: Видавництво Київського університету, 1967. - 222 с.

19. Кошелев О.І., Заброда С.М., Пересадько Л.В. та ін. Польова практика з зоології хребетних.- Мелітополь: 2001.-54 с.

20. Земноводні та плазуни Переяславщини / Куйбіда В.В., Глазунова Л.В., Лопатинська В.В., Бондаренко Р.І. / Гуманітарний вісник. Спеціальний випуск. - 2005. - С. 263-272.

21. Куйбіда В.В. Народні знання - складова підготовки вчителя біології / Природничі науки в закладах освіти України: дослідження, впровадження та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. —Умань. — 2005. — С. 209-210.

22. Куриленко В.Е., Вервес Ю.Г. Земноводные и пресмикающиеся фаунн Украинн. Справочник-определитель. — К.: Генеза, 1999.- 208 с.

23. Никитенко М.Ф. Пресмыкающиеся Советской Буковини // Животный мир Советской Буковини. — Черновци: Изд-во Черновицкого ун-та, 1959. — С. 134—159.

24. Никольский А.М. Определитель пресмикающихся и земноводних Российской Империи. — Харьков: Русск. Типогр. и Литогр., 1907. — 182 с.

25. Пащенко Ю.Й. Визначник земноводних та плазунів УРСР. — К.: Радянська шк., 1955. — 148 с.

26. Природа Київської області. — К.: В-во Київського університету, 1972. — 235 с.

27. Ружіленко Н.С. Поширення, чисельність та деякі екологічні особливості земноводних та плазунів у Канівському природному заповіднику // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. —Канів: Вид-во Фітосоціоцентр, 1998. — С. 229 — 231.

28. Таращук В.І. Фауна України. Земноводні та плазуни. — К.: АН УРСР, 1959. — Т. 7. — 246 с.

29. Терентьев П.В. Герпетология. Учение о земноводних и пресмикающихся. — М.: Висшая школа, 1961. — 336 с.

30. Тереньтьев П.В., Чернов С.А. Определитель пресмикающихся и земноводних. — М.: Сов. наука, 1949. — 340 с.

31. Цвелих О.М. Шкільний визначник хребетних тварин. — К.: Радянська школа, 1983. — 251 с.

32. Червона книга України. Тваринний світ.— К.: Українська енциклопедія, 1994. — 464 с.

33. Чопик В.И. и др. Редкие и исчезающие растения и животные Украини. — К.: Наукова думка, 1988. — С. 161-162.

34. Шайтан С.В. Особенности распространения и экологии земноводних и пресмикающихся (Amphibia, Reptilia) Западной Лесостепи Украини // Вестн. зоологии. — 1999. — 33 (4-5). — С. 95-98.

35. Щербак М.М. На зміїних стежках. — К.: Наукова думка, 1969. — 152 с.

36. Щербак Н.Н. Класс земноводные (Amphibia). Класс прес- микающиеся (Reptilia) // Природа Украинской ССР. Животный мир .— К.: Наукова думка, 1985. — С. 148-160.