Конспекти лекцій зоології безхребетних

Змістовий модуль 2. Походження Багатоклітинних та їх типи: Плоскі черви, Круглі черви Кільчасті черви

Тема лекційного заняття 5. Особливості будови типу кишковопорожнинних

Радіальна симетрія, двошарова організація, наявність диференційованих та багатофункціональних клітин, специфічні жалкі, або кропивні, клітини. Характер травлення - внутрішньо - порожнинний та внутрішньоклітинний. Складні життєві цикли - метагенез гідроїдних та сціфоїдних медуз, чергування медузоїдних та поліпоїдних форм. Характеристика класів гідроїдних, сцифоїдних медуз та коралових поліпів. Ускладнення будови систем органів. Практичне значення та роль в житті людини (отруйні медузи, коралові поліпи).

Більшість кишковопорожнинних має радіальну (променеву) симетрію. Це означає, що через їх тіло можна провести одну головну вісь, навколо якої радіально розміщуються окремі частини тіла, наприклад, щупальця. Для кишковопорожнинних характерний тканинний тип організації, тобто клітини в їх тілі об'єднані в тканини. Проте вони не мають складних органів, властивих більш високоорганізованим тваринам. Важливою прогресивною рисою кишковопорожнинних є поява в них нервової системи та м'язових(епітеліально-м'язових) клітин. За рахунок цього тварини сприймають різні подразнення та рухаються.

Кишковопорожнинні - більш інтегровані тварини. Кишковопорожнинні належать до двошарових тварин. У онтогенезі в них формуються лише два зародкових листки - екто- та ентодерма, з яких розвиваються два епітеліальні шари тіла: поверхневий - епідерма та внутрішній - гастродерма. Між ними залягає більш-менш розвинений неклітинний шар - мезоглея. Це - драглиста проміжна речовина, продукт виділення обох шарів, в неї можуть мігрувати окремі клітини. Кишковопорожнинні не мають справжньої порожнини тіла; єдина порожнина - гастрольна, що вистелена гастродермою й відкривається назовні ротовим отвором. Особливістю кишковопорожнинних є наявність у них жалких клітин (кнідоцитів). Більшість видів має скелет, що виконує опорну та захисну функції. Для них характерне існування двох життєвих форм - поліпа та медузи. Поліпи ведуть прикріплений спосіб життя, розмножуються, як правило, нестатевим способом, часто утворюють колонії. Медузи - вільно плаваючі, поодинокі тварини, що розмножуються статевим шляхом. Часто в життєвому циклі кишковопорожнинних відбувається правильне чергування поколінь поліпів і медуз — метагенез або часткова редукція одного з цих поколінь - гіногенез. Нерідко спостерігається повна відсутність одного з поколінь. Характерною рисою кишковопорожнинних є здатність до регенерації - відновлення цілої тварини (поліпа) з окремих частин, навіть групи клітин. Тип Кишковопорожнинні поділяється на три класи: Hydrozoa, Scyphozoa. Anthozoa.

Клас Гідроїдні (Hydrozoa) - це переважно дрібні поодинокі та колоніальні організми, які мають форму поліпа або медузи. Серед поліпів поширена колоніальність. Колонії бувають мономорфними - з однаковими поліпами та поліморфними - з різними поліпами. Кишкова (гастральна) порожнина поліпів має вигляд мішка й позбавлена перетинок; гонади розвиваються в ектодермі. Клас об'єднує близько 4 тис. переважно морських видів, лише кілька десятків з них мешкають у прісних водоймах. Клас Гідроїдні поділяється на два підкласи: Гідроподібні (Hydroidea) та Сифонофори (Siphonophora). Підклас Гідроподібні (Hydroidea) підкласу належать кишковопорожнинні, переважна більшість яких утворює мономорфні колонії, прикріплені до субстрату. У деяких неколоніальних видів поліпи здатні плавати біля поверхні води. Найбільш поширені види мають життєві цикли з яскраво вираженим метагенезом.

Клас Сцифоїдні або Сцифомедузи (Scyphozoa). До цього класу належать морські кишковопорожнинні, більша частина життєвого циклу яких припадає на стадію медузи. Поліпоїдне покоління живе недовго й не утворює постійних колоній. Клас налічує близько 200 видів, у Чорному морі трапляються всього три види, з них один—у Азовському. Сцифоїдні медузи відрізняються від гідромедуз значно більшими розмірами, відсутністю паруса, ускладненою гастро-васкулярною системою. Тіло сцифоїдної медузи має форму більш-менш високого дзвона або парасольки. Посередині

увігнутої сторони дзвона (субумбрели) міститься чотирикутний ротовий отвір. Краї рота витягнуті в чотири жолобовидні лопаті, які слугують для захоплення здобичі. У деяких медуз, що називаються коренеротами (ряд Rhizostomea), ротові лопаті розростаються, утворюють згортки, а ротовий отвір заростає, і його роль виконують численні дрібні пори в згортках ротових лопастей. Край дзвона облямований щупальцями з жалкими клітинами, які містяться також і на ротових лопатях.

Клас Коралові поліпи (Anthozoa) - найбільш численний клас кишковопорожнинних, до якого належать морські теплолюбні тварини. Описано близько 6 тис. видів, із них у Чорному морі знайдено всього чотири, в Азовському - один. Це поодинокі або здебільшого колоніальні організми. В їх життєвому циклі є лише поліпоїдне покоління, стадія медузи не утворюється. Будова коралових поліпів складніша, ніж гідроїдних. Вони мають ектодермальну глотку, гастральна порожнина в них поділена на камери радіальними перетинками (септами). Замість епітеліально-м'язових є справжні епітеліальні та м'язові клітини. Статеві продукти розвиваються з гастродерми. Більшість коралів містить вапняковий або роговий скелет. Тіло окремої особини має форму циліндра.