ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

Переважна більшість видів цього типу веде паразитичний спосіб життя, вільноживучі черви населяють морські та прісні водойми, зрідка зустрічаються у вологому ґрунті на суходолі. Відомо близько 13 тис. видів цих тварин (в Україні - понад 1 300 видів).

Плоскі черви - білатерально-симетричні тварини із чітко визначеним головним кінцем, який під час руху спрямований уперед. Тіло у більшості сплощене у спинно-черевному напрямі (звідки й походить назва типу), у нього розрізняють черевну (вентральну), спинну (дорзальну) поверхні, правий і лівий боки (рис. 107). У процесі ембріонального розвитку у плоских червів утворюються три зародкові листки: екто-, ентодерма та мезодерма, з якої формуються мускулатура, статева система, а також сполучна тканина - паренхіма.

Характерною ознакою плоских червів є наявність шкірно- м'язового мішка, що складається з одношарового епітелію та кількох шарів м'язів. Безпосередньо під ним усі проміжки між внутрішніми органами виповнює сполучна тканина - паренхіма.

У більшості видів є травна система, яка складається з двох відділів: переднього - ектодермального та середнього - ентодермального. Кишечник сліпо замкнений, часто розгалужений. У деяких примітивних форм і паразитичних видів кишечник відсутній.

Рис. 107. Схема поперечного зрізу плоского черва (із Хадорна):

1 - ектодерма; 2 - ентодерма (середня кишка); 3 - паренхіма; 4 - кільцеві м'язи;

5 - діагональні м'язи; 6 - поздовжні м'язи; 7 - дорсовентральні м'язи; 8 - гонада;

9 - нервовий стовбур; 10 - статевий отвір; 11 - видільна пора; 12 — протонефридій

У плоских червів є протонефридіальна видільна система (рис. 108), яка виводить з організму надлишок води (функція осморегуляції) з розчиненими в ній продуктами обміну. Вона складається з розгалужених канальців, що починаються в паренхімі тоненькими капілярами, які сліпо закінчуються всередині зірчастих клітин - циртоцитів. Від циртоцита всередину капіляра заходить пучок війок, які рухаються, ніби полум'я свічки, тому називаються "миготливим полум'ям". Капіляри від різних циртоцитів зливаються в більші канальці, а останні - у головні канали, які відкриваються назовні видільними порами.

Рис. 108. Протонефридіальна система (з Догеля, зі змінами):

а — загальна схема будови; б - ділянка видільної системи із ідартоцитами;

в - циртоцит: 1 - видільні канальці; 2 - циртоцити; 3 - видільні пори;

4 - ядро епітеліальної клітини; 5 - зона адсорбції (цитоплазматичні тяжі); 6 - миготливе полум'я

Плоскі черви дихають усією поверхнею тіла, а ендопаразитичні форми здатні жити без вільного кисню (анаеробіоз).

Нервова система ортогонального типу побудована таким чином; від мозкового ганглія, розташованого поблизу переднього кінця тіла, відходять поздовжні нервові стовбури, які сполучаються між собою кільцевими перемичками - комісурами.

Органи чуття найкраще представлені у вільноживучих плоских червів. У них є очі, органи рівноваги - статоцисти та численні шкірні сенсили - утвори, які складаються з однієї чи кількох чутливих джгутикових клітин. Це переважно дотикові й хеморецепторні сенсили.

Статева система, як правило, гермафродитна, рівень розвитку й особливості будови часто дуже складної статевої системи можуть значно варіювати.

Розмноження переважно статеве, лише в деяких груп має місце нестатеве розмноження. Особливістю ембріонального розвитку плоских червів є спіральне дроблення, часто вторинно видозмінене. У більшості вільноживучих турбелярій розвиток є прямим, лише в морських полікладид є планктонна личинка. У ендопаразитів життєві цикли зазвичай дуже складні, із чергуванням гермафродитного та кількох партеногенетичних (розмноження, за якого нова особина розвивається з незаплідненої яйцеклітини) поколінь, яке називається гетерогонією.

Система типу та його положення серед білатерально-симетричних тварин є предметом наукових дискусій. Виділяють 13 класів, об'єднаних у два підтипи.