МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ЛЮДИНОЮ

Запитання для самоперевірки

1. Яким вимогам мають відповідати промислові штами мікроорганізмів?

2. У виробництві яких харчових продуктів використовують дріжджі? Що таке раси дріжджів?

3. З яких етапів складається процес пивоваріння?

4. У чому полягає роль мікроорганізмів у виробництві сичужних сирів?

5. Які властивості молочнокислих бактерій лежать в основі квашення овочів та силосування кормів?

6. У яких галузях промисловості використовують мікроскопічні гриби?

7. Назвіть етапи біосинтезу антибіотиків.

8. Які мікроорганізми входять до складу пробіотиків? У чому полягає лікувальний ефект пробіотиків?

9. Наведіть приклади органічних кислот та їх продуцентів.

10. Які технологічні аспекти отримання ферментів? Наведіть приклади продуцентів гідролаз.

11. Поясніть роль мікроорганізмів у процесах вилуговування металів з руд.

12. Які переваги біологічних методів очистки стічних вод?

13. Які мікроорганізми використовують для отримання біогазу? Наведіть принципову технологічну схему отримання біогазу.

14. Дайте визначення поняттю "біоремедіація". Які способи біоремедіації ґрунтів і ґрунтових вод вам відомі?