МІКРОБІОЛОГІЯ - М.Г. Сергійчук - 2008

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМАТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

Таксономічна термінологія

Установлення взаємозв'язків між явищами і предметами (об'єктами), а також їхня ідентифікація проводяться за деякими умовними системами, які й складають біологічну таксономію.

Розподіл вищих організмів (рослин і тварин) за таксономічними категоріями значною мірою відбиває їхні філогенетичні зв'язки. Однак установити такі зв'язки у випадку прокаріотів неможливо, оскільки історичні дані є фрагментарними, що не дозволяє зробити певні висновки.

Систематика є частиною теоретичної біології, і як будь-яка теоретична наука вона потребує деякої формалізації та визначення термінів, насамперед таких, як таксономія, систематика й класифікація.

Таксономія - це наука про біологічну класифікацію або, інакше кажучи, галузь систематики організмів, яка займається встановленням підпорядкованості окремих таксонів мікроорганізмів. Таксон - це група організмів, які виявляють заданий ступінь однорідності. До завдань, які вирішує таксономія, перш за все належать класифікація, номенклатура та ідентифікація.

За Г. Заварзіним, систематика - це теорія різноманітності організмів, яка вивчає взаємозв'язки між їхніми групами. Або можна сказати, що систематика - це розподіл (класифікація) мікроорганізмів по групах (таксонах) за певними ознаками, а також встановлення родинних зв'язків між ними.

Класифікація, номенклатура й ідентифікація - це три взаємопов'язаних аспекти в систематиці мікроорганізмів. Класифікація - це розподіл множини мікроорганізмів із спільними ознаками по групах (таксонах). Номенклатура - це найменування бактерій відповідно до міжнародних принципів, правил і рекомендацій, які забезпечують точне взаєморозуміння спеціалістів. Ідентифікація - це порівняння невідомих (досліджуваних) організмів з уже класифікованими з метою встановлення їхньої ідентичності і найменування, тобто віднесення досліджуваного об'єкта до певного таксону.

У мікробіології, як і в систематиці вищих організмів, основною таксономічною одиницею є вид (spectes) - одне з найбільш дискусійних понять у бактеріології. Якщо в основу визначення поняття "вид" у вищих рослин і тварин покладено чітко виражені морфологічні та фізіологічні відмінності, а також неможливість схрещування між представниками двох популяцій, то у випадку бактерій ці критерії не придатні, оскільки бактерії за морфологією досить одноманітні, а в розмноженні немає статевого процесу.

Існує декілька визначень поняття "вид" у бактерій. Так, у 1949 р. М. Красильников з цього приводу писав, що вид - це група родинних організмів, які мають загальний корінь походження і на даному етапі еволюції характеризуються певними морфологічними, біохімічними й фізіологічними ознаками; вони відокремлені від інших видів і пристосовані до певного середовища перебування. Таке визначення є класичним з погляду науки та філософії, але воно передбачає встановлення філогенетичної спорідненості, що практично не можна зробити у випадку бактерій, оскільки на відміну від хребетних тварин чи рослин, де успішно використовуються дані палеонтології, для мікроорганізмів такі дані здебільшого відсутні. Між окремими видами бактерій одного чи різних родів може відбуватися обмін генетичним матеріалом.

За Р. Стейнієром, "вид - це сукупність особин (а у випадку мікроорганізмів - клональних популяцій), які виявляють високий ступінь фенотипової подібності, але, поряд з цим, мають помітні відмінності від інших сукупностей цього самого роду". Згідно з мікробіологічною термінологією, прийнятою в Україні (ДСТУ, 1994), поняття "вид" визначається як "таксономічна одиниця, що об'єднує організми на основі морфологічних, фізіолого-біохімічних, генетичних та інших ознак".

За біноменальною номенклатурою К. Ліннея назву виду подають двома словами латинською мовою. Назва роду завжди пишеться з великої літери. Назва роду чи виду може відображати якусь ознаку (властивість) або свідчити про автора, який його досліджував тощо. Наприклад, Bacillus subtilis - сінна паличка; Escherichia coli - кишкова паличка; Clostridium pasteurianum - названо на честь французького вченого Пастера; Escherichia - на честь німецького вченого Ешериха; Rickettsia prowazekii - на честь чеських учених Риккетса і Провачека.

У мікробіології часто використовується поняття "штам". Різні дослідники вкладають у це поняття різне значення. Так, за мікробіологічною термінологією України, "штам - це чиста культура мікроорганізму будь- якого виду, виділена з того чи іншого джерела". Часто штамом позначають колонії, які виросли при розсіві вихідної культури, або позначають культури бактерій з певними відхиленнями від досліджуваної.

Згідно з правилами класифікації бактерій види об'єднуються в роди, тобто рід - це група родинних видів. Подібні роди об'єднуються в родини, родини - в порядки, порядки - в класи і т. д. Найбільшою таксономічною одиницею є царство, для бактерій - це царство Procaryotae.