Основи мікробіології, вірусології та імунології - 2001

Частина IIІ. Практичні заняття з предмета “Мікробіологія з основами вірусології та імунології”

Мета будь-якого практичного заняття — закріпити теоретичні знання та оволодіти професійними практичними навичками. Оскільки студенти повинні бути ознайомлені з темою та метою наступного заняття й підготовлені до нього, до кожного заняття подано рекомендації щодо самопідготовки.

До початку заняття студенти обов'язково заповнюють щоденник за відповідним зразком. Після кожного заняття в щоденник заносять результати виконаної роботи.

Орієнтовний тематичний план

Тема

теоретичного заняття

Тема

практичного заняття

Кількість

годин

Частина І. Загальна мікробіологія


Морфологія та фізіологія мікроорганізмів

1. Організація та обладнання мікробіологічної лабораторії. Правила роботи. Робота з мікроскопом

2. Мікроскопічний метод дослідження

3. Мікробіологічний метод дослідження

2

2

2

Мікроби та навколишнє середовище. Генетика та мінливість мікроорганізмів. Бактеріофаги. Антибіотики

4. Стерилізація. Дезінфекція

2

Учення про імунітет

Специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб та імунотерапія. Алергія та анафілаксія

5. Серологічний метод дослідження. Серологічні реакції

6. Вакцини. Сироватки. Алергічний метод дослідження

2

2

Загальна мікробіологія

7. Модульний контроль

2

Частина II. Спеціальна мікробіологія


Патогенні коки

8. Особливості забору, транспортування та дослідження патологічного матеріалу при кокових інфекціях

2

Збудники кишкових хвороб

9. Особливості забору, умови транспортування та дослідження патологічного матеріалу при кишкових інфекціях

210. Диференційований залік

2

Рекомендації щодо самопідготовки до практичного заняття № 1 за темою "Морфологія та фізіологія мікроорганізмів"

І. 1. Оформіть обкладинку щоденника для практичних занять за таким зразком:

Щоденник

для практичних занять

з предмета

«Мікробіологія з основами вірусології та імунології9

студент(ки)а____________________ групи

за фахом __________________________


прізвище, ім'я та по батькові студента


прізвище, ім'я та по батькові викладача

1-ша сторінка

Тема практичного заняття

Кількість

годин

Місце

проведення

2. Заповніть 1-шу сторінку щоденника (див. орієнтовний тематичний план).

2-га -3-тя сторінки

Дата

Виконана робота

Оцінка

Підпис

викладача3. Запишіть тему та план заняття № 1 у щоденник.

II. Вивчіть такі питання з теорії:

1. Сучасні методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань.

2. Морфологія бактерій.

3. Характеристика нетипових представників груп бактерій.

4. Коротка характеристика грибів та найпростіших.

5. Характеристика вірусів і пріонів.

III. Дайте відповіді на запитання 1, 2, 5—7, 9—12 і розв'яжіть ситуаційні задачі (див. тему "Морфологія та фізіологія мікроорганізмів", с. 42—43).

IV. Ознайомтеся зі структурою мікробіологічної лабораторії. Вивчіть правила техніки безпеки (1-ше запитання практичного заняття, с. 224—225).

V. Вивчіть будову мікроскопа (2-ге запитання практичного заняття, с. 225—226).

Література. Основна

Люта В. А., Заговора Г. І. Мікробіологія з основами вірусології та імунології.— К.: Здоров'я, 2001.— С. 6—7, 19—22, 29—35, 42—43, 224—228.

Додаткова

Ситник І. О., Климнюк С. І., Творко М. С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія.— Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.— С. 5—8, 22—28, 33—37, 48—54.

Практичне заняття № 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ. ПРАВИЛА РОБОТИ. РОБОТА З МІКРОСКОПОМ

Мета

Знати:

- сучасні методи мікробіологічної діагностики інфекційних хвороб;

- морфологію мікроорганізмів;

- структуру та обладнання мікробіологічної лабораторії, правила техніки безпеки, яких слід дотримуватися під час роботи із заразним матеріалом;

- будову мікроскопа;

- правила мікроскопії.

Уміти мікроскопіювати препарати з використанням імерсійної системи.

Оснащення: фільм "Структура мікробіологічної лабораторії" або схема структури цієї лабораторії, журнал з техніки безпеки, обладнане робоче місце (мікроскоп, імерсійна олія, препарати, 96 % етиловий спирт, дезінфекційний розчин та ін.).

План

I. Ознайомлення з принципом організації та обладнанням мікробіологічної лабораторії, правилами техніки безпеки, яких слід дотримуватися під час роботи із заразним матеріалом.

II. Вивчення будови мікроскопа.

III. Вивчення правил мікроскопії, мікроскопія готових препаратів.

Хід заняття

Мікробіологія — наука про мікроби. Вона має свої методи дослідження: мікроскопічний, мікробіологічний, серологічний, алергічний, біологічний, молекулярно-генетичний. Ці методи застосовують у мікробіологічних лабораторіях для діагностики інфекційних хвороб.

І. Ознайомлення з принципом організації та обладнанням мікробіологічної лабораторії. Техніка безпеки під час роботи в мікробіологічній лабораторії.

Завдання 1. Ознайомтесь із структурою баклабораторії: перегляньте фільм або проведіть екскурсію по мікробіологічній лабораторії. Зверніть увагу на структуру та обладнання лабораторії й робочого місця.

У мікробіологічній лабораторії проводять дослідження з профілактичною та діагностичною метою. З діагностичною метою проводять аналізи для виявлення збудника або "слідів" його перебування в організмі (токсинів, антитіл, антигенів, підвищеної чутливості організму та ін.). З профілактичною метою здійснюють контроль за мікробним забрудненням об'єктів навколишнього середовища, проводять обстеження окремих категорій працівників, у тому числі медичних, на носійство патогенних мікроорганізмів.

Мікробіологічні лабораторії працюють при санітарно-епідеміологічних станціях (СЕС), поліклініках, стаціонарах та ін. Лабораторії особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) та вірусологічні організовують окремо. У сучасній мікробіологічній лабораторії є реєстратура, гардероб, лабораторні кімнати, препараторська, автоклавна (стерилізаційна), кімната для миття посуду та приготування середовищ, бокс (тут в умовах повної стерильності проводять дослідження), віварій, підсобні приміщення. У лабораторії має бути все необхідне обладнання (автоклави, термостати, сушильні шафи, холодильник, центрифуга, дистилятор, pH-метр та ін.).

У лабораторній кімнаті не повинно бути нічого зайвого. Робоче місце слід обладнати всім необхідним для роботи (дезінфекційний розчин, спиртівка або газовий пальник, мікроскоп та лабораторний інструментарій).

Найчастіше досліджують матеріал від хворого: кров, сечу, випорожнення, спинномозкову рідину, мокротиння, слиз із ротової частини глотки, носа, виділення з ран, блювотні маси, промивні води. Крім того, для дослідження беруть секційний (трупний) матеріал. Здійснюючи контроль за мікробним забрудненням навколишнього середовища, досліджують воду, ґрунт, повітря, змиви з різних предметів, ліки, перев'язувальний матеріал, харчові продукти та ін. Оскільки матеріал, що досліджується, може містити збудників захворювань, його завжди вважають інфікованим. Тому під час роботи в мікробіологічній лабораторії слід дотримуватися правил техніки безпеки.

Правила техніки безпеки:

1. До роботи в лабораторії допускаються особи, які ознайомлені з правилами роботи в лабораторії, мають спецодяг, їм обов'язково проводять щеплення проти кишкових інфекцій.

2. У приміщенні лабораторії необхідно дотримуватися чистоти та порядку. На робочому столі не повинно бути зайвих речей.

3. У лабораторії забороняються вживання їжі, куріння, зайві розмови.

4. Увесь матеріал, що надходить до лабораторії, ставлять на лоток, протирають дезінфекційним розчином, реєструють у журналі, маркірують.

5. Усі предмети, що були використані під час дослідження живих мікроорганізмів (бакпетлі, піпетки, предметні скельця та ін.), слід знезаражувати зразу ж у полум'ї спиртівки або дезінфекційним розчином.

6. Переливати досліджуваний матеріал з однієї ємкості в іншу можна тільки над дезінфекційним розчином.

7. Якщо досліджуваний матеріал попадає на руки, стіл або інші предмети, їх обробляють дезінфекційним розчином.

8. У разі порушення цілості пробірки або чашки з посівом мікроорганізмів їх спочатку знезаражують, заливши дезінфекційним розчином, а потім прибирають.

9. Після закінчення роботи чашки з посівами ставлять у термостат, відпрацьований матеріал знезаражують, а за необхідності ставлять у холодильник, який пломбують. Столи протирають дезінфекційним розчином (3 % розчин хлораміну), роблять вологе прибирання лабораторії (також з інфекційним розчином). Руки дезінфікують 0,2% розчином хлораміну.

II. Вивчення будови мікроскопа.

У мікробіологічній практиці застосовують методи світлової, люмінесцентної, темнопольної та електронної мікроскопії. Найчастіше застосовують світлову мікроскопію.

Завдання № 2. Вивчіть будову мікроскопа. Знайдіть на мікроскопі деталі, позначені на схемі.

Світловий мікроскоп складається з механічної та оптичної систем (мал. 37).

Мал. 37. Будова мікроскопа. Механічна система мікроскопа: 1 — основа; 2 — тубусотримач; 3 — предметний столик; 4 — тубус; 5 — револьвер; 6 — гвинт для опускання конденсора; 7 — макрогвинт; 8 — мікрогвинт; 9 — гвинт для переміщення предметного столика.

Оптична система мікроскопа: 10 — окуляр; 11 — конденсор; 12 — об’єктиви (сухі та імерсійні); 13 — дзеркала

До механічної системи входять штатив (основа, тубусотримач), предметний столик, тубус, револьвер, гвинт для опускання конденсора, макрогвинт і мікрогвинт, гвинт для переміщення предметного столика, а до оптичної — окуляр, конденсор, об'єктиви, дзеркала (плоске та ввігнуте).

Застосовують сухі (х 8, х 40) та імерсійний (х 90 МІ) об'єктиви. В останньому випадку між фронтальною лінзою та препаратом поміщають імерсійну рідину, показник заломлення світла якої приблизно такий, як скла. Як імерсійну рідину використовують кедрову, вазелінову та інші олії.

Окуляри можуть давати такі збільшення: х 7, х 10, х 15. Загальне збільшення мікроскопа дорівнює добутку збільшення об'єктива на збільшення окуляра (90 х 10 = 900).

III. Вивчення правил мікроскопії.

Мікроскопія готових препаратів.

Мікроскопія включає такі етапи: а) підготовка мікроскопа (освітлення поля зору); б) мікроскопія; в) догляд за мікроскопом.

Завдання № 3. Вивчіть правила мікроскопії. Розгляньте під мікроскопом мазки-препарати за алгоритмом.

Алгоритм «Підготовка мікроскопа»:

· поставте мікроскоп у зручну для роботи позицію, підніміть тубус;

· протріть тканиною оптичну систему;

· підніміть конденсор;

· відкрийте діафрагму конденсора;

· встановіть об'єктив х 8;

· освітіть поле зору за допомогою дзеркала.

Алгоритм «Мікроскопія»:

· нанесіть краплю імерсійної олії на препарат;

· покладіть препарат на предметний столик;

· переведіть об'єктив з малого збільшення на велике (х 90 МІ);

· обережно опустіть макрогвинтами об'єктив у краплю імерсійної олії (дивлячись збоку, щоб не роздавити скло);

· піднімайте об'єктив макрогвинтами поступово, доки не з'явиться зображення (дивитися в окуляр);

· встановіть чіткість зображення за допомогою мікрогвинта;

· визначте форму мікроорганізмів, наявність у них спор і капсул;

· підніміть тубус за допомогою макрогвинтів;

· зніміть препарат з предметного столика.

Алгоритм «Догляд за мікроскопом»:

· протріть об'єктив марлевою серветкою, покладіть її на предметний столик;

· переведіть об'єктив на мале збільшення (х 8);

· опустіть конденсор, закрийте діафрагму;

· опустіть тубус.

Контрольні запитання

1. Структура та обладнання мікробіологічної лабораторії.

2. Правила техніки безпеки, яких слід дотримуватися під час роботи в мікробіологічній лабораторії.

3. Будова мікроскопа. Правила мікроскопії.

4. Морфологія мікробів (основні форми, розміри, розміщення в препараті).

5. Особливості морфології грибів, вірусів і найпростіших. Які захворювання вони спричинюють?

Домашнє завдання

1. Записати в щоденник результати виконаної роботи. Замалювати основні форми мікроорганізмів.

2. Підготуватися до практичного заняття № 2.

Рекомендації щодо самопідготовки до практичного заняття № 2

I. Ознайомтеся з темою та метою, запишіть тему та план заняття № 2 у щоденник.

II. Вивчіть будову бактеріальної клітини, дайте відповіді на запитання 13—16, які наведено в кінці теми (с. 42).

III. Повторіть теми "Морфологія та фізіологія мікроорганізмів", "Будова мікроскопа, правила мікроскопії" (с. 225—228).

Література. Основна

Люта В. А., Заговора Г. І. Мікробіологія з основами вірусології і імунології.— К.: Здоров'я, 2001.— С. 22—29, 42.

Додаткова

Ситник І. О., Климнюк С. /., Творко М. С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія.— Тернопіль, Укрмедкнига, 1998.— С. 26—28, 35—54.