ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

2. ПОЛОЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДІ

2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ

Відмінності у зовнішньому вигляді та будові тварин і рослин, які до минулого століття були основою класифікації живих істот, помітні з першого погляду. Царства рослин і тварин могли бути розмежовані досить чітко до тих пір. поки мало що було відомо про мікроорганізми- Для третього царства живих істот — мікроорганізмів - було запропоновано назву протисти (Е. Геккель, 1866 р.).

Існує декілька класифікацій живих організмів (Малюнок). Найпоширенішою серед мікробіологів є класифікація, наведена у підручнику Г. Шлегеля [31]. За цією класифікацією існує три царства живих організмів: рослини, тварини та протисти. Царство протистів охоплює організми, які відрізняються від рослин і тварин низьким морфологічним диференціюванням. Це, головним чином, одноклітинні форми. За будовою клітини протисти можуть бути поділені на дві різні групи: вищі протисти, або еукаріоти, клітини яких подібні до клітин рослин і тварин. До них належать водорості, гриби та найпростіші. До групи нижчих протистів, або прокаріот, належать бактерії, в тому числі і ціанобактерії (синьо-зелені водорості). Після відкриття архебактерій прокаріоти поділяють на архебактеріі та еубактерії. Віруси як неклітинні форми можна протиставити всім організмам: вони не здатні розмножуватися самостійно, їх репродукція може відбуватися тільки всередині живих клітин.

За Е. Шаттоном (1937 р.), усі живі організми поділяються на прокаріоти (бактерії) та еукаріоти (найпростіші, гриби, мікроскопічні водорості, рослини та тварини). У1979 р. В. Балч запропонував виділити архебактеріі в окреме царство, і отже, живі організми належать до трьох царств: еукаріоти, архебактеріі та еубактерії.

Класифікація живих організмів

За Р. Уіттейкером (1969 р.), існує п’ять царств живих організмів: прокаріоти (бактерії), протисти (найпростіші), рослини, тварини, гриби. Мікологи вважають виділення грибів в окреме царство живих організмів найважливішим досягненням мікології у XX ст.

У кінці 90-х років XX ст. було запропоновано ще одну класифікацію, за якою живі організми поділяються на три надцарства: акаріоти (без’ядерні); прокаріоти (доядерні); еукаріоти (ядерні). До надцарства акаріотів належить царство вірусів, до надцарства прокаріотів — царства архебактерій, ціанобактерій та еубактерій, до надцарства еукаріотів — царства рослин, тварин і грибів.