ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

8.5. СИСТЕМАТИКА ГРИБІВ

Гриби об’єднано в такі таксони: відділ, клас (підклас), порядок (підпорядок), родина, рід, вид, у межах виду — різновид, форма (раса) або тип (якщо він відомий). Для класу характерне закінчення -cetes (Zygomycetes), порядку -ales (Mucorales), родини -aceae (Mucoraceae). Назву виду приводять за бінарною номенклатурою — Fusarium moniliforme, різновиду — за три- номінальною — Fusarium moniliforme var. lactis.

Згідно з класифікацією грибів, розробленою у 70-х-на початку 80-х рр. XX ст., гриби (Fungi) поділяють на два відділи:

I. Слизисті, або міксоміцети (Myxomycota), вегетативне тіло яких являє голу плазмову масу з чисельними ядрами або щільним скупченням амеб.

II. Справжні (Eumycota), вегетативне тіло більшості яких має вигляд переплетення гіфів, що утворюють міцелій. Вони поділяються на сім класів:

1. Chytridiomycetes (хитридієві гриби) — міцелій відсутній або слабко розвинутий, зооспори та гамети одноджгутикові, рухомі. Є статевий процес.

2. Oomycetes (ооміцети) — міцелій добре розвинутий, як правило, несептований, зооспори з двома джгутиками. Є статевий процес.

3. Zygomycetes (зигоміцети) — міцелій добре розвинутий, як правило, без перегородок. Безстатеве розмноження нерухомими спорангіоспорами, рідко — конідіями. Є статевий процес.

4. Trichomycetes (трихоміцети) — міцелій у більшості нерозгалужений, в оболонках міститься целюлоза. Безстатеве розмноження спорангіоспорами. Є статевий процес. Мешканці кишок водних чи наземних членистоногих.

5. Ascomycetee (аскоміцети) — у переважної більшості міцелій добре розвинутий, септований. Безстатеве розмноження конідіями. Є статевий процес.

6. Basidiomycetes (базидіоміцети) — міцелій добре розвинутий, септований. Є статевий процес. За статевого розмноження утворюються базидії, на яких виникають базидіоспори.

7. Deuteromycetes (Fungi imperfecti) — дейтероміцети (недосконалі гриби) — міцелій добре розвинутий, безстатеве розмноження конідіями. Статевого процесу немає.

За даними, наведеними у підручнику Ю.Т.Дьякова [11], гриби належать до трьох від ділів: Myxomycota, Heterocontae, Eumycota. Клас Oomycetes входить до відділу Heterocontae, а відділ Eumycota складається з шести класів (Chytridiomycetes, Trichomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes).

Залежно від типу міцелію гриби поділяються на нижчі — фікоміцети (характеризуються наявністю несептованого міцелію, належать хитридіоміцети, ооміцети, зигоміцети) та вищі — еуміцети (мають септований міцелій, належать аскоміцети, базидіоміцети, дейтероміцети).

Мікроскопічні міцеліальні гриби (мікроміцети, плісняві гриби) і дріжджі, які викликають інтерес для біотехнології і використовуються в промисловості, належать в основному до класів аскоміцетів і дейтероміцетів. Причому багато представників дейтероміцетів одночасно належать і до інших класів грибів. Так, гриби аспергіли (рід Aspergillus) та пеніцили (рід Репісіїїіит) класифіковані як представники класу аскоміцетів, так і класу дейтероміцетів. До дейтероміцетів належать також гриби родів Botrytis, Trichoderma, Fusarium, Stachybotrys, Dendrodochium, Cladosporium, Alternaria.

У класі Zygomycetes (порядок Mucorales) розміщені гриби родів Mucor і Rhizopus, які є продуцентами органічних кислот. До зигоміцетів належить також Blacheslea trispora — продуцент β-каротину.