ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

14. ТИПИ БРОДІННЯ

Контрольні запитання до розділу 14

1. Який метаболічний процес називається бродінням? Які особливості притаманні бродінню?

2. Чому у процесі бродіння спостерігається слабкий ріст мікроорганізмів?

3. Яка максимальна кількість молекул АТФ може синтезуватись у процесі бродіння і за якими механізмами?

4. За яких умову процесі бродіння може утворюватись додатковий АТФ в ацетаткіназній реакції?

5. Чим відрізняється бродильний тип метаболізму від метаболізму аеробних гетеротрофів?

6. Які мікроорганізми можуть здійснювати спиртове бродіння?

7. Назвіть форми спиртового бродіння за Нейбергом. У чому полягає суть ефекту Пастера?

8. Які особливості притаманні молочнокислому та пропіоновокислому бродінню?

9. Охарактеризуйте представників родини Lactobacillaceac.

10. Які бактерії належать до родини Enterobacteriaceae?

11. Назвіть два типи мурашннокислого бродіння. Які продукти при цьому утворюються?

12. Як здійснюється санітарний аналіз питної води?

13. Дайте характеристику пропіоновокислих бактерій.

14. На прикладі молочнокислих і пропіоновокислих бактерій поясніть різницю між таксономічною та фізіологічною групою мікроорганізмів.

15. Охарактеризуйте бактерії роду Clostridium. Яке бродіння здійснюють ці бактерії?

16. Як відбувається зброджування клостридіями С1-сполук та глутвмінової кислоти?

17. У чому полягає суть реакції Стікленда?

18. Які бактерії здійснюють гомоацетатне бродіння?

19. Чому ароматичні амінокислоти та парафіни не піддаються зброджуванню?

20. Яка роль процесів бродіння у природі?