Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Серцево-судинна система
Васкуляризація серця

Основними джерелами кровопостачання серця є права та ліва вінцеві артерії (aa. coronariae dextra et sinistra). До другорядних джерел кровопостачання належать:

— осердні та середостінні гілки грудної аорти (rr. pericardiaci et mediom nales);

— осердно-діафрагмові артерії (aa. pericardiacophrenicae) — гілка внутрішньої грудної артерії;

— найменші серцеві вени (vv. cardiacae minimae) — т. зв. система судин Тебезія.

Мал. 18. Осердя (перикард) розрізано, його топографія:

1 - діафрагмовий нерв (n. phrenicus); 2 - блукаючий нерв (n.vagus);

3 - плечо-головний стовбур (truncus brachiocephalicus);

4 - права плечо-головна вена (v. brachiocephalica dextra);

5 - верхня порожниста вена (у. cava superior);

6 - середостінна плевра (pleura mediastinalis);

7 - діафрагма (diaphragma);

8 - нутрощева пластинка (епікард) [lamina visceralis (epicardium)];

9 - аорта (aorta);

10 - пристінкова пластинка осердя (lamina parietalis pericardii);

11 - ліві легеневі вени (vv. pulmonales sinistrae)

Права вінцева артерія (а. соrоnаrіа dextra)

започатковується у правій пазусі аорти, прямує правим відрізком вінцевої борозни, досягаючи задньої міжшлуночкової борозни, де називається задньою міжшлуночковою гілкою (r. interventricularis posterior). У межах вирізки верхівки серця вона анастомозує з передньою міжшлуночковою гілкою (з coronaria sinistra).

Гілками правої вінцевої артерії кровопостачаються праве передсердя, міжпередсердна перегородка, задні стінки правого і лівого шлуночків, задня третина міжшлуночкової перегородки, задній сосочковий м'яз лівого шлуночка.

Діва вінцева артерія (а. соrоnагіа sinistra)

починається у лівій пазусі аорти, прямує під лівим вушком серця, де поділяється на передню міжшлуночкову гілку (r. interventricularis anterior, більш потужнішу — огинальну гілку (r. circumflexus).

Передня міжшлуночкова гілка лежить в однойменній борозні і, як було зазначено вище, анастомозує з задньою міжшлуночковою гілкою, формуючи поздовжнє артеріальне напівкільце (мал. 19).

Огинальна гілка огинає серце в лівій частині вінцевої борозни, анастомозує з правою вінцевою артерією, замикаючи поперечне (вінцеве) артеріальне кільце (мал. 19).

Зазначені анастомози у вигляді кілець — це функціональне пристосування для колатерального (обхідного) кровопостачання серця. Гілками лівої вінцевої артерії кровопостачаються ліве передсердя, передні стінки лівого та правого шлуночків, передні 2/3 міжшлуночкової перегородки, передній сосочковий м’яз лівого шлуночка.*

Спостерігаються також різні варіанти (мал. 19, в) кровопостачання серця, серед яких розрізняють три основних типи:

— правовінцевий

— лівовінцевий

— рівномірний (середній).

Середньоправий та середньолівий типи кровопостачання серця розглядаються як комбінації основних зі значною перевагою середньоправого.

* Назви внутрішньоорганних артерій серця відповідають назвам ділянок, камер, структур серця: rr. atriales, rr. septales rr. nodi. тощо. Деякі з гілок міокарда називають «замикаючими" тобто здатними блокувати кровопостачання певної ділянки серия.

Мал. 19. Вінцеві (права і ліва) артерії:

А: 1 - задня півмісяцева заслінка клапана аорти (valvula semilunaris posterior valvae aortae);

2 - права вінцева артерія (a. coronaria dextra);

3 - ліва вінцева артерія (a. coronaria sinistra);

4 - огинальна гілка (r. circumflexus);

5 - вінцева пазуха (sinus coronarius);

6 - задня міжшлуночкова гілка (r. interventricularisposterior);

7 - середня вена серця (v. cordis media);

8 - пердня міжшлуночкова гілка (r. intervetntricularis anterior);

В - типи кровопостачання серця:

В1 - рівномірний (середній); В2 - лівовінцевий; В3 - правовінцевий

✵ темне поле - права вінцева артерія;

✵ світле поле - ліва вінцева артерія

Мал. 20. Вени серця, задня позиція (самостійно замалювати вени синім кольором):

1 - легеневий стовбур (truncus pulmonalis) і ліва легенева артерія (a. pulmonalis sinistra

2 - висхідна аорта (aorta ascendens);

3 - верхня порожниста вена (v. cava superior);

4 - ліве передсердя (atrium sinistrum);

5, 16 - легеневі вени (праві/ліві) (vv. pulmonales dextrae/sinistrae);

6 - нижня порожниста вена (v. cava inferior);

7 - мала вена серця (v. cordis parva);

8 - передня вена серця (v. cordis anterior);

9 - вена правого шлуночка (v. ventriculi dextri);

10 - середня вена серця (v. cordis media);

11 - лівий шлуночок (ventriculus sinister);

12 - задня вена лівого шлуночка (v. posterior ventriculi sinistri);

13 - вінцева пазуха (sinus coronarius);

14 - коса вена лівого передсердя (v. obliqua atrii sinistri);

15 - велика вена серця (v. cordis magna)

Мал. 21. Топографія серця, проекція меж серця, легень та плеври не передню грудну стінку:

1 - нижні частки легень (lobі inferiores pulmones);

2 - середня частка правої легені (lobus medius pulmonis dextri);

3 - верхні частки легень (lobi superiores pulmones);

4 - реброво-діафрагмовий закуток (recessus costodiaphragmaticus);

5 - печінка (hepar);

6 - ділянка серця не прикрита легенями;

7 - ділянка серця прикрита легенями;

8 - ліва середньоключична лінія (linea medioclavicularis sinistra)

Мал. 22. Анатомічна (див. текст) та аускультативна проекція клапанів серця:

1 - аускультативна проекція мітрального клапана (верхівка серця);

2 - аускультативна проекція тристулкового клапана;

3 - аускультативна проекція клапана аорти;

4 - аускультативна проекція клапана легеневого стовбура.