Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) - Чорнокульський С. Т. 2011

Вени великого кола кровообігу. Вени тулуба
Судини малого (легеневого) кола кровообігу

Легеневий стовбур (truncus pulmonalis) починається на рівні ІІІ-го лівого груднинно-ребрового суглоба від правого шлуночка, досягає 6 см довжини і під дугою аорти роздвоюється (bifurcatio trunci pulmonalis). Його гілки це права та ліва легеневі артерії (аа. pulmonales dextra et sinistra). Між дугою аорти біфуркацією легеневого стовбура міститься артеріальна зв'язка (lig. arteriosum) — облітерована Боталлова протока.

Легеневі артерії — складові структури коренів легень (БАВ — справа) і (АБВ — зліва), розгалужуються в органах у відповідності до кількості часток сегментів і часточок.

Часточкові артерії систем легеневої артерії та бронхових артерій (велике коло) анастомозують між собою. Венозна кров капілярів, що обплітають альвеоли, насичується киснем, звільнюється від СО2 і посткапілярними венулами, венулами і венами відтікає до легеневих вен.

Легеневі вени (vv. pulmonales) по дві (верхні і нижні) з кожного боку vv. рulmonales dextrae superior et inferior i vv. pulmonales sinistrae superior et inferior. I пройшовши у складі коренів легень, впадають — кожна окремо у ліве передсердя. У ньому і закінчується мале коло кровообігу.

Мал. 39. Мале коло кровообігу; шляхи транспорту лімфи:

1 - верхня порожниста вена (v.cava superior) (впадіння в її систему всієї лімфи);

2 - праве передсердя (atrium dextrum);

3 - правий шлуночок (ventriculus dexter);

4 - нижня порожниста вена (v. cava inferior),

5 - грудна протока (ductus thoracicus);

6 - капілярна мережа малого кола кровообігу;

7 - легеневі вени (vv.pulmonales);

8 - легеневий стовбур (truncus pulmonalis):

9 - аорта (aorta);

10 - ліве передсердя (atrium sinistrum);

11 - лівий шлуночок (ventriculus sinister)